انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1986

مبارزه برای حقوق کودکان شهر نیویورک

انجمن کمک های حقوقی تشکیل داد دو علیه اداره خدمات اجتماعی شهر نیویورک، با این اتهام که شهر نتوانست شرایط مناسب و انسانی را برای کودکانی که در انتظار بستری شدن در مراکز نگهداری هستند، فراهم کند و آنها را از یک مرکز به مرکز به صورت شبانه پرتاب می کند. که در یوجین اف در مقابل جورج گراسوکلای ما متهم کردند که شهر صدها کودک را از خدمات رفاهی و حمایت اجباری محروم کرده است که به آنها امکان تغذیه، پوشاک و اسکان کافی را می دهد. حکم دادگاه تجدید نظر در مک کین مستلزم تامین سرپناه برای خانواده های بی سرپرست دارای فرزند و ممنوعیت اسکان خانواده های دارای فرزند در ادارات شبانه روزی بهزیستی است.