انجمن کمک های حقوقی

1992

مسکن عمومی برای قربانیان تبعیض نژادی فراهم شده است

In دیویس علیه اداره مسکن شهر نیویورک، انجمن با اداره مسکن شهر نیویورک و وزارت دادگستری ایالات متحده موافقتنامه ای صادر کرد و حدود 2,000 آپارتمان مسکونی عمومی را به خانواده های آفریقایی-آمریکایی و لاتین تبار که قربانی تبعیض نژادی توسط اداره مسکن بودند ارائه کرد.

In اشتایبرگر علیه سالیوان، دادگاه فدرال در اعتراض انجمن کمک حقوقی به سیاست "عدم رضایت" اداره تامین اجتماعی، یک حکم رضایت را تصویب کرد، که از طریق آن آژانس از اعمال تصمیمات حوزه دوم در پرونده های ناتوانی فردی که بیش از 200,000 شاکی را تحت تاثیر قرار می دهد خودداری کرد.