انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1961

معاونین محترم افتخاری

جان اف کندی، هری اس. ترومن، دوایت دی. آیزنهاور، و هربرت سی. هوور به عنوان معاونان افتخاری انجمن کمک حقوقی خدمت کردند.

هشتاد و ششمین گزارش سالانه جامعه مددکاری حقوقی
هشتاد و ششمین گزارش سالانه جامعه مددکاری حقوقی 1961