انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1960

نقش های جدید برای عصر مدرن

در طول دهه 1960، بسیاری از بخش‌های جدید و پروژه‌های ویژه برای محافظت از گروه‌هایی از مردم که قبلاً توسط حرفه وکالت نادیده گرفته شده بودند، ایجاد شد. در سال 1960، اداره استیناف جنایی تنها با یک وکیل، ادوارد کیو کار، دادستان سابق دادگاه نورنبرگ، تأسیس شد.