انجمن کمک های حقوقی

1906

هانسل و گرتل برای جامعه سود می برند

اجرای شب افتتاحیه «هنسل و گرتل» در اپرای متروپولیتن یک مزیت برای انجمن کمک حقوقی بود، و شروع یک سنت طولانی از مزایای شب افتتاحیه برای حمایت از کار ما بود. این برنامه ادای احترامی از مارک تواین و اندرو کارنگی داشت. بانوی اول، خانم تئودور روزولت، در این اجرا حضور داشت.