انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1893

اکشن هراس مالی

در خلال هراس و آشفتگی مالی سال 1893، انجمن کمک حقوقی ضرورت وجود خود را - شاید بیش از هر زمان دیگری - نشان داد. با هزاران نفر بیکار، مطالبات دستمزد افزایش یافت. نسبت آلمانی هایی که به دنبال کمک بودند به تدریج به 52 درصد از مراجعین کاهش یافت.