انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1991

واحد دعاوی ویژه برنده استاندارد 24 ساعته از دستگیری تا محاکمه است

یگان ویژه دعوی قضایی بخش دفاع جنایی یک پیروزی چشمگیر را به دست آورد راندتری در مقابل براون، که تاخیرهای طولانی را که افراد تازه دستگیر شده قبل از محاکمه تجربه کرده اند به چالش می کشد. این یک پرونده مهم بود که با تعیین استاندارد 24 ساعته از دستگیری تا محاکمه، پیشرفت های قابل توجهی در سیستم عدالت کیفری ایجاد کرد. این مورد توسط میشل ماکسیان مورد بحث قرار گرفت.

میشل ماکسیان برنده تصمیم به اتفاق آرا دادگاه تجدید نظر در Rel. Maxion از طرف Roundtree v. Brown
میشل ماکسیان برنده تصمیم به اتفاق آرا دادگاه تجدید نظر در Rel. Maxion از طرف Roundtree v. Brown 1991