انجمن کمک های حقوقی

2013

پاسخ به طوفان سندی ادامه دارد و واحد DNA راه اندازی می شود

کارکنان به ارائه کمک به قربانیان سندی ادامه دادند و بیش از 5,800 موضوع فردی نیویورکی هایی را که تحت تأثیر طوفان قرار گرفته بودند، رسیدگی کردند. شرکت های حقوقی به کمک های رایگان به قربانیان ادامه دادند.

افزایش استفاده از شواهد علمی پزشکی قانونی، به ویژه DNA، منجر به ایجاد یک DNA جدید متحد در شیوه دفاع جنایی ما متشکل از وکلای باتجربه و وکلای دادگستری با سابقه علمی شد.

پروژه رسیدگی به تخلفات نیز به منظور ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در محاکمه برای مراجعین دارای نیازهای سلامت روان تأسیس شد.