انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1917

"وکلای راکفلر" نماینده متهمان جنایی

وودرو ویلسون، ویلیام هوارد تافت و تئودور روزولت معاونان افتخاری انجمن بودند. کمیته مدافع داوطلبانه، گروهی از وکلای دارای روحیه عمومی، از نزدیک با انجمن کمک حقوقی برای دفاع از متهمان یک جنایت همکاری کرد. از آنجایی که کار توسط جان دی.

دفتر اصلی در 239 برادوی
دفتر اصلی در 239 برادوی 1910-1012