انجمن کمک های حقوقی

1917

چارلز ایوانز هیوز سومین رئیس جمهور ما شد

چارلز ایوانز هیوز، قاضی سابق دادگاه عالی ایالات متحده و فرماندار نیویورک، سومین رئیس انجمن کمک حقوقی شد و از حمایت شرکت های حقوقی برجسته نیویورک برخوردار شد.

چارلز ایوانز هیوز، سومین رئیس انجمن کمک حقوقی
چارلز ایوانز هیوز، سومین رئیس انجمن کمک حقوقی 1917