انجمن کمک های حقوقی

1985

پروژه حقوق بی خانمان راه اندازی شد

ویلیامز علیه وارد یک شکایت دسته جمعی فدرال بود که انجمن کمک حقوقی در تلاشی برای معکوس کردن مارپیچ رو به رشد زمان بین دستگیری و محاکمه شکایت کرد. برای حمایت از ادامه دادخواهی از مک کین و موارد دیگر، The Legal Aid Society تأسیس کرد که به عنوان پروژه حقوق بی خانمان شناخته شد.

1984-خانواده های بی خانمان
1984-خانواده های بی خانمان