انجمن کمک های حقوقی

1988

پروژه حقوق زندانیان استانداردهای بهداشتی را برای زندان های شهر تضمین می کند

In وگا در مقابل کوهلر- یک دعوای دسته جمعی که توسط پروژه حقوق زندانیان به نمایندگی از افراد محبوس در بیمارستان جزیره رایکر ارائه شد - شهر موظف شد تا امکانات ایزوله تنفسی "مناسب پزشکی" را برای زندانیان شهر ایجاد کند.