انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1971

پروژه حقوق زندانیان راه اندازی شد

پروژه حقوق زندانیان در 4 سپتامبر 1971 تأسیس شد. دو روز بعد، وکلای این پروژه به طور کامل درگیر دفاع از جمعیت زندان های آتیکا پس از شورش های غم انگیز 5-9 سپتامبر بودند که در آن 43 نفر کشته شدند.

زندانیان آتیکا با راسل اسوالد کمیسر زندان های ایالتی مذاکره می کنند.
زندانیان آتیکا با راسل اسوالد کمیسر زندان های ایالتی مذاکره می کنند. 10 سپتامبر 1971،