انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2003

طرح دعوی علیه اداره خدمات اصلاحی ایالت نیویورک

پروژه حقوق زندانیان یک دعوای دسته جمعی در اعتراض به آزار و اذیت و آزار جنسی زنان زندانی توسط کارکنان اداره خدمات اصلاحی ایالت نیویورک و دیگری به نمایندگی از زندانیان دارای معلولیتی که از برنامه های بازپروری زندان حذف شده اند، تنظیم کرد.