انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2015

پیروزی از طرف کودکان و بیماران روانی نیویورک

در سال 2015، انجمن کمک حقوقی یک پیروزی اساسی برای حق برخورداری از وکیل اصلاحیه ششم به دست آورد، دسترسی به جوامع را افزایش داد، حمایت برجسته ای را برای نگه داشتن خانواده های کم درآمد در خانه هایشان گسترش داد، حکم رضایت برای جلوگیری از آزار فیزیکی گسترده زندانیان را تضمین کرد. در جزیره رایکر، و برای حقوق معلولان ذهنی نیویورکی که با اخراج مواجه بودند مبارزه کرد.

کارکنان ما همچنین از نزدیک با دادگاه شهر و خانواده همکاری کردند تا اطمینان حاصل شود که کودکان در بازداشتگاه‌های ایالتی «نزدیک به خانه» منتقل می‌شوند.