انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2006

یک شهرک تاریخی که به نفع هزاران شهروند نیویورکی دارای معلولیت است

انجمن کمک حقوقی و شرکت حقوقی Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP تایید اولیه یک توافق تاریخی را در یک دادخواست حقوق مدنی که بیش از 30,000 نفر از افراد معلول نیویورکی را تحت تأثیر قرار می دهد، اعلام کردند. دعوای دسته جمعی، Lovely H. v. Eggleston، 05 CV 6920، در سال 2005 در دادگاه فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک به نمایندگی از نیویورکی های کم درآمد دارای معلولیت که توسط آژانس رفاه شهر، اداره منابع انسانی، از دسترسی به مزایا محروم بودند، بایگانی شد. همچنین در این سال، ما به پیروزی بزرگی برای نیویورکی‌هایی که دارای معلولیت هستند، در Lovely H. v. Eggleston، یک اقدام طبقاتی فدرال، دست یافتیم.