انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2017

دولت جدید جرقه اقدام فوری می کند

کارکنان ما همیشه اولین پاسخ دهندگان جامعه حقوقی به بحران های ملی بوده اند. در ماه ژانویه، کارکنان بلافاصله در پاسخ به دستورات اجرایی در مورد مهاجرت صادر شده توسط کاخ سفید که افراد هفت کشور را مستثنی می‌کردند، به فرودگاه JFK سفر کردند. سایر کارکنان مستقیماً به دفتر ما در بروکلین در خیابان لیوینگستون رفتند تا نامه‌هایی را برای دادگاه فدرال آماده کنند. رهبری در دفاع جنایی و شیوه‌های مدنی ما برنامه‌هایی را برای یک خط تلفن شبانه‌روزی توسعه دادند. کار عظیم آنها در طول سال ادامه داشت و تا امروز ادامه دارد.

اعتراضات مهاجران در فرودگاه JFK
اعتراضات مهاجران در فرودگاه JFK 2017. عکس اعتبار: گتی ایماژ / استفانی کیث