انجمن کمک های حقوقی

1963

پیروزی از طرف بی دفاع ها

دادگاه عالی ایالات متحده در این مورد مهم رای داد گیدئون در مقابل وین رایت در مورد اینکه دفاع کیفری یک حق قانون اساسی است و موکلان حق داشتن وکیل با هزینه دولت را دارند. دفتر استیناف جنایی اولین کار خود را در دادگاه عالی در پرونده تاریخی آغاز کرد فی در مقابل نویا، که در آن دادگاه تا حد زیادی توانایی متهمان جنایی ایالتی را برای بررسی محرومیت های قانون اساسی در دادگاه ایالتی خود با دستور habeas corpus در دادگاه فدرال کاهش داد.