انجمن کمک های حقوقی

2013

تمرین حقوق نوجوانان پنجاهمین سالگرد خود را جشن می گیرد

دفتر حقوق نوجوانان ما پنجاهمین سالگرد ارائه وکالت قانونی به کودکان در دادگاه خانواده نیویورک را جشن گرفت. در سال 50 همزمان با دادگاه خانواده توسط چارلز شینیتسکی - وکیل کمک حقوقی که در حال انجام مطالعه برای کانون وکلای شهر نیویورک بود - تأسیس شد، دفتر حقوق نوجوانان ما اولین در نوع خود در کشور بود که وکالت حقوقی را برای کودکان ارائه کرد.