انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1987

ارتقای استانداردهای پناهگاه شهری

دادگاه تجدید نظر رای داد مک کین علیه کخ که دادگاه های نیویورک این قدرت را دارند که استانداردهایی را برای سرپناهی که به خانواده های بی خانمان ارائه می شود، ایجاد و اجرا کنند. وکلای انجمن کمک های حقوقی تشکیل شدند جیگتس در مقابل گرینکر برای به چالش کشیدن شکست وزارت امور خارجه خدمات اجتماعی در ارائه کمک هزینه سرپناه کافی به خانواده هایی که از کمک های دولتی استفاده می کنند، که در نهایت منجر به ارائه کمک های اجاره ای برای نجات خانه های هزاران خانواده دارای فرزند شد.