انجمن کمک های حقوقی
مصاحبه در محوطه دانشگاه (OCI)

من برای OCI (مصاحبه در دانشگاه) درخواست دادم. آیا می توانم برای پست عمومی برای استخدام / کارآموزی نیز اقدام کنم؟

آیا این صفحه مفید است؟