انجمن کمک های حقوقی
وثیقه و حبس

آنچه باید در مورد رفتار با افراد ترنسجندر در بازداشت بدانید

آیا این صفحه مفید است؟