×

گزارش را بارگیری کنید

نسخه PDF این گزارش را ذخیره کنید

دانلود PDF کامل

خلاصه مالی

صورت وضعیت مالی

دارایی

2018 2019 2020
نقدی و معادل نقدی 26,165,376 11,758,397 17,246,696
مطالبات بلاعوض و قراردادهای دولتی و غیره 41,985,598 69,667,428 87,851,531
سرمایه گذاری به ارزش منصفانه 24,178,987 24,907,275 20,333,650
هزینه های معوق و سایر دارایی ها 7,050,314 6,661,377 1,031,212
اموال و تجهیزات، به قیمت تمام شده، خالص 5,514,794 4,917,705 4,239,865
کل دارایی $ 104,895,069 $ 117,912,182 $ 130,702,954

بدهی ها و کمبود خالص دارایی

2018 2019 2020
بدهی ها
حساب های قابل پرداخت و هزینه های مترتب 2,940,058 5,203,578 12,227,252
وام قابل پرداخت 2,128,222 - -
پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان 32,249,063 32,324,388 33,043,197
پیشرفت برنامه 513,036 - -
انباشته هزینه سلامت و مزایای پس از بازنشستگی 52,375,870 58,332,320 70,213,668
مسئولیت بازنشستگی 10,187,122 14,999,944 18,615,274
مشوق های اجاره معوق و تعهدات اجاره 18,967,803 17,854,821 16,430,466
کل بدهی $ 119,361,174 $ 128,715,051 $ 150,529,857

تعهدات و احتمالی

2018 2019 2020
دارایی خالص
بدون محدودیت اهداکننده (20,144,724) (17,071,187) (25,966,724)
با محدودیت اهداکنندگان - - -
هدف و زمان محدود 3,612,596 4,202,295 4,048,798
در طبیعت دائمی است 2,066,023 2,066,023 2,091,023
5,678,619 6,268,318 6,139,821
کل دارایی خالص (کمبود) (14,466,105) (10,802,869) (19,826,903)
کل بدهی ها و دارایی خالص (کمبود) $ 104,895,069 $ 117,912,182 $ 130,702,954

درامد

2018 2019 2020
تمرین دفاع جنایی 160,636,826 172,563,261 189,820,151
تمرین حقوق نوجوانان 46,439,432 47,993,771 48,160,137
تمرین مدنی 66,927,616 69,093,012 76,282,732
مشارکت ها (خالص هزینه های مستقیم مربوط به سود) 14,870,225 14,183,747 15,414,814
بازده (زیان) سرمایه گذاری ها، خالص 358,946 801,850 907,533
جوایز دادگاه 278,010 14,722 96,614
درآمد دیگر 1,659 2,886 150,225
درآمد کل $ 289,512,714 $ 304,653,249 $ 330,832,206
2015 2016 2017 2018 2019 2020
تمرین دفاع جنایی 153,103,977 160,074,752 157,633,083 160,636,826 172,563,261 189,820,151
تمرین حقوق نوجوانان 42,322,535 43,607,277 43,607,277 46,439,432 47,993,771 48,160,137
رویه مدنی و غیره 45,601,159 54,612,631 64,525,412 82,436,456 84,096,217 92,851,918
مجموع هزینه های کارکنان $ 241,027,671 $ 257,718,457 $ 265,765,772 $ 289,512,714 $ 304,653,249 $ 330,832,206
تمرین دفاع جنایی
٪۱۰۰
تمرین حقوق نوجوانان
٪۱۰۰
تمرین مدنی
٪۱۰۰

مخارج

جنایی
DEFENSE
تمرین
نوجوان
حقوق
تمرین
عملکرد مدنی TOTAL
برنامه
هزینه ها
TOTAL ADMIN/
جذب سرمایه
2020
TOTAL
هزینه ها
2019
TOTAL
هزینه ها
2018
TOTAL
هزینه ها
هزینه های کارکنان
حقوق کارکنان حرفه ای 79,998,842 22,579,810 31,773,955 134,352,607 6,239,140 140,591,747 128,097,647 122,039,068
حمایت از حقوق کارکنان 23,663,856 6,199,081 9,971,523 39,834,460 4,778,682 44,613,142 37,127,743 34,887,650
مزایای حاشیه ای و
سایر هزینه های کارکنان
49,703,160 13,808,422 20,082,368 83,593,950 5,263,097 88,857,047 76,244,507 77,650,031
کل کارمند
مخارج
153,365,858 42,587,313 61,827,846 257,781,017 16,280,919 274,061,936 241,469,897 234,576,749
جنایی
DEFENSE
تمرین
نوجوان
حقوق
تمرین
عملکرد مدنی TOTAL
برنامه
هزینه ها
TOTAL ADMIN/
جذب سرمایه
2020
TOTAL
هزینه ها
2019
TOTAL
هزینه ها
2018
TOTAL
هزینه ها
هزینه های دیگر
هزینه های اشغال 11,461,418 2,500,269 7,073,632 21,078,319 1,631,545 22,709,864 22,241,120 21,453,840
ارتباطات 932,041 276,115 493,006 1,701,162 132,503 1,833,665 1,200,586 1,036,563
عملیات اداری 818,128 242,610 401,508 1,462,246 492,362 1,954,608 1,892,645 1,819,044
خرید و اجاره مبلمان و تجهیزات 2,632,332 232,500 947,815 3,812,647 600,370 4,413,017 6,323,709 2,160,261
کتب حقوق و مواد مرجع 663,067 129,808 598,731 1,391,606 77,338 1,468,944 1,278,231 1,340,384
صورتجلسه آزمایشی 298,628 81,439 13,174 393,241 817 394,058 705,124 574,728
هزینه تحقیقات و شاهدان متخصص 1,334,199 68,789 632,360 2,035,348 9,525 2,044,873 2,201,260 1,805,015
خدمات حرفه ای 258,216 34,415 4,516,098 4,808,729 1,135,478 5,944,207 5,006,611 1,318,189
حمل و نقل 703,602 73,891 150,573 928,066 43,747 971,813 1,309,569 1,090,830
بیمه 434,041 124,420 189,149 747,610 33,924 781,534 755,887 713,869
استهلاک و استهلاک 237,266 69,690 271,830 578,786 151,716 730,502 843,858 922,802
دیگر 691,118 82,538 949,650 1,723,306 3,096,375 4,819,681 4,320,027 3,166,853
مجموع هزینه های دیگر 20,507,056 3,916,484 16,237,526 40,661,066 7,405,700 48,066,766 48,078,627 37,402,378
مجموع هزینه ها، به استثنای هزینه خالص دوره ای $ 173,872,914 $ 46,503,797 $ 78,065,372 $ 298,442,083 $ 23,686,619 $ 322,128,702 $ 289,548,524 $ 271,979,127
تمرین دفاع جنایی
٪۱۰۰
تمرین حقوق نوجوانان
٪۱۰۰
تمرین مدنی
٪۱۰۰
مدیریت و جذب سرمایه
٪۱۰۰
برنامه
٪۱۰۰
مدیر سایت
٪۱۰۰
جمع آوری کمک
٪۱۰۰
ما 93 سنت از هر دلار را صرف برنامه های خود می کنیم.

گزارش سالانه را بررسی کنید

اجرای عدالت در
هر بخش

نسخه PDF این گزارش را ذخیره کنید

دانلود PDF کامل

درگیر کاری شدن

انجمن کمک حقوقی بر اساس یک باور ساده اما قدرتمند بنا شده است: اینکه هیچ نیویورکی نباید از حق برابری عدالت محروم شود.

اقدام به