Sosyete Èd Legal

Manm pèsonèl yo

Rele nimewo prensipal nou an 212-577-3300 pou kontakte nenpòt manm pèsonèl la. Legal Aid Society angaje l pou l kontinye sèvi kliyan nou yo nan senk minisipalite Vil Nouyòk yo pandan COVID-19. Malgre ke biwo fizik nou yo fèmen, nou rete ouvè pou biznis adistans.