Sosyete Èd Legal
anmbègè

Aplikasyon pou travay ak pwosedi yo

Objektif nou se rekrite epi kenbe pi bon etidyan lalwa, avoka, paralegal, travayè sosyal, envestigatè ak anplwaye administratif ki pataje yon vizyon – ke yo p ap refize okenn Nouyòkè aksè a jistis akoz povrete.

Dekouvri chemen karyè ranpli nan divès domèn pratik ak nivo eksperyans nan òganizasyon nou an. Eksplore ouvèti travay nou yo kounye a anba a.

Enterese nan pozisyon avoka anplwaye nivo antre? Tanpri gade nan dat limit aplikasyon yo bay nan seksyon enfòmasyon kle nou an anba a.

Tout Ouvèti Travay Aktyèl yo

 

Pratik sivil

Pratik defans kriminèl

Pratik Dwa Jivenil yo

Administrasyon

Enfòmasyon kle

Ou ka wè afiche sou nou an Pòtal Rekritman ADP, epi aplike nan nenpòt pozisyon ki kostim enterè ou. Dokiman obligatwa dwe dwe telechaje kòm yon sèl PDF. Si dokiman yo pa nan yon sèl PDF aplikasyon w lan p ap trete.

Aplikasyon yo soumèt san tout materyèl yo mande yo p ap trete.

Ou dwe soumèt aplikasyon w lan atravè Pòtal Rekritman ADP pou yo ka konsidere. Rezime ak lòt dokiman soumèt bay nou an jobpostquestions@legal-aid.org imel pa pral trete.

Aplikan Entèn/Anplwaye LAS aktyèl yo: Si w enterese aplike nan nenpòt pozisyon, tanpri konekte nan nou an Karyè Entèn Aplike. Si w gen nenpòt pwoblèm konekte, tanpri kontakte jobpostquestions@legal-aid.org pou asistans.

Yon fwa w fin ranpli aplikasyon w lan w ap resevwa yon imèl konfimasyon.

Ou ka wè estati aplikasyon w lan lè w konekte sou kont ou.

Dat limit Aplikasyon pou Avoka Anplwaye Nivo Antre (2024-2025)

Ou ka jwenn dat ak dat limit aplikasyon an pou pozisyon avoka anplwaye nivo antre otòn pou manda 2024-2025 la anba a. Aplikan yo pral konsidere pou tout pozisyon avoka anplwaye nivo antre si yo gen mwens pase twa ane eksperyans. Li rekòmande pou aplikan yo tcheke sitwèb la nan mitan mwa Jiyè chak ane pou jwenn mizajou. Tout pozisyon yo ap disponib pou aplikasyon apati dat ouvèti a. Òf yo pral fè sou yon baz woule, kidonk soumèt aplikasyon bonè yo ankouraje. Yo p ap aksepte aplikasyon yo apre dat limit la. Pou nenpòt kesyon konsènan aplikasyon pou estaj, tanpri kontakte jobpostquestions@legal-aid.org.

Zòn pratik Dat ouvri aplikasyon an Dat limit aplikasyon an
Defans Kriminèl Jiyè 15, 2024 30 Oktòb 2024
Sivil Jiyè 15,2024 6 Janvye 2025
Dwa Jivenil Jiyè 15,2024 6 Janvye 2025

Depistaj Aplikasyon

Si konpetans ou koresponn ak pozisyon ou te aplike a, yon rekritè oswa yon reprezantan òganizasyon an ka kontakte w swa pa telefòn oswa imèl. Ou ta dwe kenbe yon je deyò pou nenpòt kominikasyon voye ba ou konsènan travay ak òganizasyon nou an.

Nou akeyi nenpòt kesyon ou ka genyen. Kesyon yo ka voye nan bwat resepsyon imel nou an nan jobpostquestions@legal-aid.org.

Nou mande ke pandan tès depistaj aplikasyon an ou rete pasyan.

Pwosesis Entèvyou a

Si nou chwazi nou pou yon entèvyou, nou ka chwazi pale avèk ou an pèsòn, nan telefòn, oswa pa videyo. Entèvyou an pèsòn ka fèt nan kote travay la, epi yo ka fè pa manadjè anbochaj la oswa manm komite a.

N ap ba w enfòmasyon sou Legal Aid Society, epitou n ap ba w kèk enfòmasyon sou pozisyon w ap fè entèvyou a. Pandan n ap pran tan pou nou konnen w, nou espere ke w gen kèk kesyon pou nou tou pou nou ka asire w ke òganizasyon nou an bon pou ou.

Anplwaye Pwosesis

Apre pwosesis entèvyou a te fini, manadjè anbochaj la ak/oswa komite a pral evalye tout kandida yo, epi yo pral pran yon desizyon sou ki moun yo ta dwe fè yon òf.

Nou mande pou w rete pasyan pandan pwosesis pou pran desizyon an.

Ofri & Onboarding

Yon fwa yo te pran yon desizyon anbochaj, yo pral pwolonje yon òf bay kandida chwazi a pa imel. Kandida a dwe revize epi deside si l ap aksepte òf yo fè a. Yon fwa yo te aksepte òf la, kandida ki gen siksè yo pral oblije ranpli dokiman pou abònman an.

Otorizasyon travay/Sponsorship viza

Tout aplikan yo dwe gen otorizasyon legal pou travay Ozetazini pou nenpòt ki patwon san parennaj pou yon viza travay oswa yon pèmi. Kounye a nou pa kapab patwone viza travay oswa pèmi. (Sepandan, pou sitwayen Kanada ak Meksik, LAS pral bay yon lèt ki dokimante sitiyasyon travay ki nesesè pou jwenn yon viza TN.)

Nou ankouraje w pou:

  • Enskri pou resevwa notifikasyon pou dènye travay ou ka jwenn sou nou Pòtal Rekritman ADP, pa klike sou la Notifye m ' bouton.
  • Tcheke zouti rechèch "Resous pou Moun k ap Chèche Travay" pou kesyon ou ka genyen anvan w aplike pou afich.
  • Rete okouran de evènman aktyèl ki gen rapò ak Lwa Enterè Piblik, osi byen ke kenbe enfòme sou evènman ak inisyativ ke Legal Aid Society patisipe nan gade "Dènye Nouvèl ak Evènman k ap vini" sou Paj Dèy nou an.

Pwosesis aplikasyon an ka konpetitif; sepandan, nou espere ke sa pa dekouraje ou pa aplike pou lòt opòtinite. Nou gade pou pè moun ki dwat ak bon travay la, fè moun ki chwazi a yon pati nan òganizasyon dinamik sa a.

Opòtinite pou travay egal se Lwa a

Antanke yon Anplwayè Equal Employment Opportunity (EEO), Legal Aid Society entèdi aksyon diskriminatwa nan travay kont ak tretman anplwaye li yo ak aplikan pou travay ki baze sou ras oswa koulè, gwosè aktyèl oswa pèsepsyon (ki gen ladan estrikti zo, gwosè kò, wotè, fòm, ak pwa), relijyon oswa kwayans, estati etranje oswa sitwayènte, sèks (ki gen ladan gwosès), orijin nasyonal, laj, oryantasyon seksyèl, idantite sèks (san entèn yon moun byen kenbe nan sèks li ki ka menm oswa diferan ak sèks yo asiyen li). nan nesans); ekspresyon sèks (reprezantasyon sèks yo eksprime nan, pa egzanp, non yon moun, chwa pwonon, rad, koup cheve, konpòtman, vwa, oswa karakteristik kò; ekspresyon sèks ka pa konfòme ak estereyotip tradisyonèl ki baze sou sèks yo asiyen nan idantite sèks espesifik) , andikap, sitiyasyon matrimonyal, relasyon ak estrikti fanmi (ki gen ladan patenarya domestik, fanmi ak moun ki poliamoris, fanmi yo chwazi, paran ko-platonik, ak fanmi plizyè jenerasyon), enfòmasyon jenetik oswa karakteristik jenetik predispozisyon, estati militè, estati viktim vyolans domestik, arestasyon oswa dosye kondanasyon anvan travay, istwa kredi, sitiyasyon chomaj, estati moun k ap bay swen, istwa salè, oswa nenpòt lòt karakteristik lalwa pwoteje.

Nou fè efò pou fè sit sa a aksesib pou nenpòt ak tout itilizatè. Si w ta renmen kontakte nou konsènan aksè nan sitwèb nou an oswa ou bezwen èd pou ranpli pwosesis aplikasyon an, tanpri kontakte nou nan: JobPostQuestions@legal-aid.org, Lendi jiska Vandredi 9:30 AM jiska 4:30 PM.

Fè yon kesyon?

Pou difikilte teknik oswa kesyon konsènan afichaj, tanpri imèl nou. Tanpri sonje ke rezime yo voye nan bwat resepsyon sa a pa pral trete.