Sosyete Èd Legal

Aplikasyon pou travay ak pwosedi yo

Objektif nou se rekrite epi kenbe pi bon etidyan lalwa, avoka, paralegal, travayè sosyal, envestigatè ak anplwaye administratif ki pataje yon vizyon – ke yo p ap refize okenn Nouyòkè aksè a jistis akoz povrete.

Tout Ouvèti Travay Aktyèl yo

 

Pratik sivil

Pratik defans kriminèl

Pratik Dwa Jivenil yo

Administrasyon

Enfòmasyon kle

Ou ka wè afiche sou nou an Pòtal Rekritman ADP, epi aplike nan nenpòt pozisyon ki kostim enterè ou. Dokiman obligatwa dwe dwe telechaje kòm yon sèl PDF. Si dokiman yo pa nan yon sèl PDF aplikasyon w lan p ap trete.

Aplikasyon yo soumèt san tout materyèl yo mande yo p ap trete.

Ou dwe soumèt aplikasyon w lan atravè Pòtal Rekritman ADP pou yo ka konsidere. Rezime ak lòt dokiman soumèt bay nou an jobpostquestions@legal-aid.org imel pa pral trete.

Aplikan Entèn/Anplwaye LAS aktyèl yo: Si w enterese aplike nan nenpòt pozisyon, tanpri konekte nan nou an Karyè Entèn Aplike. Si w gen nenpòt pwoblèm konekte, tanpri kontakte jobpostquestions@legal-aid.org pou asistans.

Yon fwa w fin ranpli aplikasyon w lan w ap resevwa yon imèl konfimasyon.

Ou ka wè estati aplikasyon w lan lè w konekte sou kont ou.

Depistaj Aplikasyon

Si konpetans ou koresponn ak pozisyon ou te aplike a, yon rekritè oswa yon reprezantan òganizasyon an ka kontakte w swa pa telefòn oswa imèl. Ou ta dwe kenbe yon je deyò pou nenpòt kominikasyon voye ba ou konsènan travay ak òganizasyon nou an.

Nou akeyi nenpòt kesyon ou ka genyen. Kesyon yo ka voye nan bwat resepsyon imel nou an nan jobpostquestions@legal-aid.org.

Nou mande ke pandan tès depistaj aplikasyon an ou rete pasyan.

Pwosesis Entèvyou a

Si nou chwazi nou pou yon entèvyou, nou ka chwazi pale avèk ou an pèsòn, nan telefòn, oswa pa videyo. Entèvyou an pèsòn ka fèt nan kote travay la, epi yo ka fè pa manadjè anbochaj la oswa manm komite a.

N ap ba w enfòmasyon sou Legal Aid Society, epitou n ap ba w kèk enfòmasyon sou pozisyon w ap fè entèvyou a. Pandan n ap pran tan pou nou konnen w, nou espere ke w gen kèk kesyon pou nou tou pou nou ka asire w ke òganizasyon nou an bon pou ou.

Anplwaye Pwosesis

Apre pwosesis entèvyou a te fini, manadjè anbochaj la ak/oswa komite a pral evalye tout kandida yo, epi yo pral pran yon desizyon sou ki moun yo ta dwe fè yon òf.

Nou mande pou w rete pasyan pandan pwosesis pou pran desizyon an.

Ofri & Onboarding

Yon fwa yo te pran yon desizyon anbochaj, yo pral pwolonje yon òf bay kandida chwazi a pa imel. Kandida a dwe revize epi deside si l ap aksepte òf yo fè a. Yon fwa yo te aksepte òf la, kandida ki gen siksè yo pral oblije ranpli dokiman pou abònman an.

Nou ankouraje w pou:

  • Enskri pou resevwa notifikasyon pou dènye travay ou ka jwenn sou nou Pòtal Rekritman ADP, pa klike sou la Notifye m ' bouton.
  • Tcheke zouti rechèch "Resous pou Moun k ap Chèche Travay" pou kesyon ou ka genyen anvan w aplike pou afich.
  • Rete okouran de evènman aktyèl ki gen rapò ak Lwa Enterè Piblik, osi byen ke kenbe enfòme sou evènman ak inisyativ ke Legal Aid Society patisipe nan gade "Dènye Nouvèl ak Evènman k ap vini" sou Paj Dèy nou an.

Pwosesis aplikasyon an ka konpetitif; sepandan, nou espere ke sa pa dekouraje ou pa aplike pou lòt opòtinite. Nou gade pou pè moun ki dwat ak bon travay la, fè moun ki chwazi a yon pati nan òganizasyon dinamik sa a.

Opòtinite pou travay egal se Lwa a

Antanke yon anplwayè opòtinite egal-ego, Legal Aid Society entèdi aksyon diskriminatwa pou travay kont ak tretman anplwaye li yo ak aplikan yo pou travay ki baze sou ras oswa koulè aktyèl oswa yo konnen, gwosè (ki gen ladan estrikti zo, gwosè kò, wotè, fòm, ak pwa), relijyon oswa kwayans, sitiyasyon etranje oswa sitwayènte, sèks (ki gen ladan gwosès), orijin nasyonal, laj, oryantasyon seksyèl, idantite sèks (sans entèn yon moun nan sèks li ka menm oswa diferan de sèks li te bay lè li fèt; idantite sèks yo ka gason, fi, ni ni ni toude, pa egzanp, ki pa binè), ekspresyon sèks (reprezantasyon sèks yo eksprime pa egzanp, non yon moun, chwa pwonon yo, rad, koup cheve, konpòtman, vwa, oswa karakteristik kò); ekspresyon sèks yo ka pa diferan gason oswa fi epi yo ka pa konfòme yo ak estereyotip tradisyonèl ki baze sou sèks yo asiyen nan idantite sèks espesifik), andikap, sitiyasyon matrimonyal, relasyon ak fanmi. y estrikti (ki gen ladan patenarya domestik, fanmi ak moun ki poliamor, fanmi chwazi, paran platonik, ak fanmi plizyè jenerasyon), estati patenarya domestik, enfòmasyon jenetik oswa karakteristik jenetik predispozisyon, estati militè, estati viktim vyolans domestik, arestasyon oswa kondanasyon anvan travay. dosye, istwa kredi, sitiyasyon chomaj, estati moun k ap bay swen, istwa salè, oswa nenpòt lòt karakteristik lalwa pwoteje.

Nou fè efò pou fè sit sa a aksesib pou nenpòt ak tout itilizatè. Si w ta renmen kontakte nou konsènan aksè nan sitwèb nou an oswa ou bezwen èd pou ranpli pwosesis aplikasyon an, tanpri kontakte nou nan: JobPostQuestions@legal-aid.org, Lendi jiska Vandredi 9:30 AM jiska 4:30 PM.

Fè yon kesyon?

Pou difikilte teknik oswa kesyon konsènan afichaj, tanpri imèl nou. Tanpri sonje ke rezime yo voye nan bwat resepsyon sa a pa pral trete.