Sosyete Èd Legal

Remake

EG v. Avi Règleman pou Aksyon Kolektif Vil Nouyòk

Legal Aid Society ak Milbank LLP yo kontan anonse yon antant nan la EG et al. v. Vil New York et al. – litij aksyon gwoup, ki te depoze ane pase a nan non Kowalisyon pou moun ki san kay ak moun ki abite nan abri ak timoun ki gen laj lekòl kont Administrasyon de Blasio a poutèt li pa t bay elèv ki abite nan abri vil yo aksè a yon sèvis entènèt serye pou yo kapab. ale lekòl adistans.

**Chanjman nan Odyans Ekite**

Odyans Ekitab la ap fèt kounye a adistans a 2 PM nan Vandredi 3 septanm 2021. Pati yo ak manm piblik la ka jwenn aksè nan pwosedi a lè yo konpoze (888) 363-4749 epi antre kòd aksè 9196964. Tanpri voye yon imèl ba yo. ShelterWiFiCase@legal-aid.org oswa rele 1-800-649-9125 si w gen nenpòt kesyon.

Avi Règleman Pwopoze a

Règleman an egzije pou Vil la enstale entènèt san fil nan plis pase 200 abri ki gen plis pase 11,000 timoun ki gen laj lekòl atravè Vil la, pou timoun sa yo ka patisipe nan edikasyon aleka pandan pandemi COVID-19 la ak pi lwen.

Apati 1ye avril 2021, Vil la te enstale entènèt san fil nan vas majorite abri yo – apeprè 75 pousan. Pou abri sa yo kote enstalasyon rete enkonplè, Vil la pral pran mezi pwovizwa enpòtan ak sipò ki fèt pou asire ke tout timoun ki loje nan abri yo gen aksè edikasyonèl adekwat aleka, ak enstalasyon sibstansyèlman fini anvan 31 out 2021.

Règleman an asire tou ke:

  • lè fanmi yo rapòte yon pwoblèm ki gen rapò ak tablèt, Depatman Edikasyon Vil Nouyòk (DOE) pral:
    - kontakte fanmi sa yo nan yon jou lekòl apre li resevwa rapò a;
    -Fè “pi bon efò” pou detèmine si gen yon nesesite pou chanje yon kat SIM vil la, yon tablèt, oswa yon hotspot endividyèl, nan de jou lekòl apre w fin pale ak fanmi yo;
    -epi, si gen yon bezwen konsa, antreprann "pi bon efò" pou pwograme echanj la nan twa jou lekòl apre yo detèmine gen yon bezwen;
  • founisè abri yo dwe kontinye mete siyal enpòtan nan tout abri ki avèti rezidan yo, nan tout lang Lwa Lokal 30, sou disponiblite biwo èd ak sipò teknik devwe sa a;
  • founisè abri yo dwe bay chak rezidan abri yon fèy enfòmasyon ki gen menm enfòmasyon an kòm yon pati nan pwosesis admisyon ak arive pou nouvo rezidan yo; epi diskite sou sitiyasyon koneksyon entènèt rezidan yo pandan reyinyon yo pwograme regilyèman ak responsab dosye abri yo.

Si w gen kesyon oswa ou vle resevwa yon kopi règleman an, tanpri kontakte ekip Asistans Legal la pa imèl ShelterWiFiCase@legal-aid.org oswa rele 1-800-649-9125.

Tanpri li Avi Pwopozisyon Règleman Aksyon Kolektif Konsènan Aksè WiFi pou Elèv ki nan Abri DHS ak HRA pou plis enfòmasyon: