Sosyete Èd Legal

Jounen nan istwa lavi yo

Montre 1 — -1 nan 50.
Istwa

Ankèt sou tout pati nan ka a nan pratik defans kriminèl la

Travay Daequan Shane asire ke avoka Asistans Legal yo gen zouti ak kontèks kritik yo bezwen pou bay kliyan pi bon defans posib.
Li piplis
Istwa

Pwofil Donatè: Aksè a Jistis se devwa tout Nouyòkè yo

Lè yo te mande poukisa li sipòte Legal Aid Society, repons Marian Brancaccio a te senp: se devwa li.
Li piplis
Istwa

Asire Aksè a Reprezantan Ak Patnè Pro Bono Nou yo

Laura Samet Buchwald, yon patnè nan David Polk, gen lyen pwofon ak Legal Aid Society. Eksperyans fòmasyon li kòm yon estajyè envestigasyon ak Pratik Defans Kriminèl la te ede defini avoka li ye jodi a.
Li piplis
Istwa

Sèvi Nouyòkè ki nan Bezwen Ak Patnè Pro Bono Nou yo

Brad Ruskin nan Proskauer Rose LLP se yon patnè pro bono ki ede asire Nouyòkè ki andikape yo resevwa sèvis yo bezwen pou yo siviv. 
Li piplis
Istwa

Kenbe Kliyan ki vilnerab yo deyò Rikers nan Inite Defans Revokasyon Libète Libète a

Laura Eraso ap goumen pou kenbe kliyan li yo deyò nan prizon vil la, kote yon kriz imanitè kontinye ap dewoule.
Li piplis
Istwa

Defann Valè Nou yo nan Ekip Ekite ak Enklizyon Divèsite a

Ciara Walton fasilite gwoup resous anplwaye yo ak fòmasyon ki mete aksan sou diferans ki genyen nan estil kominikasyon, orijin kiltirèl, ak idantite.
Li piplis
Istwa

Kenbe NYPD Responsab nan Pwojè Responsablite Polis la

Jennvine Wong ap asire ke ofisye lapolis ki komèt zak grav kont kominote nou sèvi yo responsab.
Li piplis
Istwa

Kanpe Ak Fanmi Imigran nan Inite Refòm Dwa Sivil la

Paralegal Casehandler Jorge Lema Rodriguez te temwen premye men obstak ekonomik, lengwistik, ak biwokratik ki parèt pou fanmi imigran New York yo.
Li piplis
Istwa

Kenbe Lokatè yo nan Kay yo kòm yon pati nan Ekip defans degèpisman an

Sarah Cohen ap pwoteje kliyan kont degèpisman ilegal pa pwopriyetè san skrupil ansanm ak kòlèg li yo nan Biwo Katye Bronx.
Li piplis
Istwa

Konstwi yon pi bon avni nan pwojè dwa moun ki san kay

Pandan plis pase twa deseni, nou te goumen pou defann Dwa a Abri pou moun ki san kay atravè vil nou an. Josh Goldfein, yon avoka k ap travay nan Pwojè Dwa Sanzabri nou an, te ede dirije akizasyon an.
Li piplis