Sosyete Èd Legal
anmbègè

Jounen nan istwa lavi yo

Montre -4 — -6 nan 63.
Istwa

Jwenn Azil pou Minè ki pa Akonpaye yo nan Inite Lwa Imigrasyon an

Avoka imigrasyon Carina Patritti dènyèman te genyen yon viktwa enkwayab nan azil pou jèn kliyan li yo, frè E ak R.
Li piplis
Istwa

Kenbe Frè ak Sè yo Ansanm nan Pratik Dwa Jivenil yo

Pandan ke Avoka Anplwaye tankou Meghan Cuomo nan Pratik Dwa Jivenil nou an konsantre sou rezoud pwoblèm legal kliyan nou yo, Travayè Sosyal tankou Deb McGee asire kliyan yo konekte ak sèvis ak sipò yo bezwen pou yo pwospere kòm yon moun.
Li piplis
Istwa

Ede Elèv yo Pwospere nan Pwojè Defans Edikasyon an

Kòm yon Avoka Anplwaye nan Pwojè Defans Edikasyon nou an (EAP), Kai-lin Hsu ap ede timoun yo jwenn yon edikasyon. Soti nan ede elèv ki gen andikap aprann jwenn bon lekòl yo, rive nan reprezante timoun nan odyans sispansyon, Kai-lin asire ke Nouyòkè ki pi vilnerab sa yo gen yon vwa.
Li piplis
Istwa

Goumen pou Dwa Sivivan yo nan Pwojè Entèvansyon Eksplwatasyon an

Avèk Prezidan Trump ki frape kè kominote imigran yo atravè vil nou an, Avoka Anplwaye Sabrina Talukder nan Pwojè Entèvansyon Eksplwatasyon an ap pran pozisyon pou refijye ak sivivan trafik moun.
Li piplis
Istwa

Reuning Families kòm yon Equal Justice Works Fellow

Antanke yon Kamarad Equal Justice Works nan Pratik sou Dwa Jivenil nou an, Loretta Johnson dedye a reyini timoun ak fanmi ki istorikman te gen twòp lapolis nan sistèm byennèt timoun nan.
Li piplis
Istwa

Abiye pou siksè ak klozèt Connie

Connie Belvanis nan Biwo Bronx nou an detèmine pou l fè yon diferans pou jèn gason ak jèn fi vil Nouyòk yo. Pasyon li pou travay li ak devouman li anvè kòlèg li yo ak kliyan li yo te ede Connie kreye youn nan inisyativ ki pi inik nan Legal Aid, ki rive jwenn plizyè santèn jèn Nouyòkè chak ane.
Li piplis
Istwa

Kreye Pi Briyan Avni nan Pratik Dwa Jivenil yo

Antanke Avoka Anplwaye nan Pratik Dwa Jivenil nou an, Israel T. Appel, Angela Hines, ak Mikila Thompson tout pote yon pèspektiv pèsonèl nan travay devwe yo sou non jèn kliyan atravè Vil New York.
Li piplis
Istwa

Bay Sèvis Legal Esansyèl nan Inite Jistis Kominotè a

Òganizatè Kominotè Victor Dempsey ak Avoka Sipèvize Anthony Posada nan Inite Jistis Kominotè a travay avèk pasyon nan katye New York yo pou konbat vyolans ak zam epi bay aksè ak sipò legal.
Li piplis
Istwa

Konbat anprizònman an mas nan Pwojè Dekaserasyon an

Antanke Avoka Anplwaye nan Pwojè Dekarserasyon an, Jane-Roberte Sampeur ak Liz Bender se nan premye liy batay kont anprizònman an mas ak detèminasyon kosyon enjis.
Li piplis
Istwa

Konbat Diskriminasyon nan Inisyativ Lwa ak Règleman LGBTQ+ la

Antanke yon Nouyòkè natif natal, Jasmina Chuck konnen jan sèvis Legal Aid Society ofri yo enpòtan pou vil nou an. Yon paralegal nan Inisyativ Lwa ak Règleman LGBTQ+ nou an, Jasmina travay ak kliyan nan tout senk minisipalite yo, epi fòme anplwaye yo nan tout twa pratik pou fè New York yon pi bon plas pou tout moun.
Li piplis