Sosyete Èd Legal
anmbègè

Yon Jou Nan Lavi

Retabli Imanite Kliyan yo nan Inite Defans Revokasyon Libète Libète a

Marissa Kubicki regilyèman temwen laterè Rikers Island kòm yon travayè sosyal. Li te yon abolisyonis prizon k ap eseye konbat yon sistèm opresyon ki soti andedan prizon Vil la pandan l ap sipòte kèk nan moun ki pi vilnerab nan Vil New York. Li pa t fasil, men Marissa te detèmine pou l pwofite pwoksimite li ak anplwaye Depatman Koreksyon an pou l defann moun nan Rikers.

Lè sa a, gad yo sispann pote kliyan li yo nan randevou yo.

Marissa sonje lè Inite Lojman Transganr te ouvri nan Rosie Singer Center, etablisman pou fi Rikers yo, li te vin de pli zan pli pale sou nati deplorab kote anplwaye Depatman Koreksyon (DOC) t ap trete moun trans. Li ta temwen gad yo trete yo kòm sourimen epi li te goumen di pou sekirite yo.

Gad yo te fè sa pèsonèl, e se kliyan li yo ki te soufri. “Yo t ap fè espre anpeche kliyan yo bay randevou konsèy epi yo di yo te refize ale. Men, lè m t ap rankontre yo pita, yo pa t menm konnen yo te gen yon reyinyon.”

Apre li te kite Rikers, li te kòmanse travay nan Legal Aid kòm yon travayè sosyal nan Bronx, epi dènyèman li te kòmanse ak Parole Revocation Defense Unit.

Depi li te rantre nan Legal Aid Society kòm yon travayè sosyal legal, li santi li ka fè travay li te reve a lè li te fini lekòl. Antanke yon madivin Pòtoriken fyè ki baze nan Bronx, li te toujou aspire bay kominote ki te elve li a.

Mwen mande si jij yo ak Avoka Distri yo t ap jije anpil si yo te gen menm edikasyon ak kliyan nou yo. Yo jete kliyan nou yo nan kominote yo, epi yo travay pou simonte istwa ki deja ekri pou yo. Èske yo ta kapab goumen pou siviv fason kliyan nou yo souvan gen pou yo?

Li te ede premye kliyan LAS li a jwenn pèmisyon pou l ale nan Florid, pou l vin pi pre manman l epi chèche tretman apwopriye, yon sèvis li pa t ap resevwa nan Bronx. Okòmansman, tribinal la pouse dèyè paske "yo pa t 'kapab kenbe je sou li" si li te andeyò eta. Li menm ak avoka ki sou dosye a te goumen ak siksè pou demenaje li a, epi li toujou rele Marissa ane pita pou fè l konnen ke li rete soude ak konsèy ak tretman li. Li jwenn lajwa nan travay li konnen ke li ap restore limanite nan kliyan li yo ki souvan retire pa enstitisyon prizonye yo.

Marissa se egalman pasyone sou refòm politik kòm li se sou swen endividyèl pou kliyan li yo.

“Mwen te wè avèk yon tan ki jan efò politik yo afekte travay la anpil. Anba administrasyon aktyèl la (Adams) li santi ke se sèl repons pou nenpòt kriz imen se pa limanite, men pinisyon, tankou arete moun ki pa loje oswa ki fè fas a yon kriz sante mantal. Repouse konstan sou refòm kosyon an ak fason lejislasyon an vin tòde pou plis anprizone pèp nou an se reyèlman fou yo wè an 2023.”

"Mwen te panse lè m te gradye lekòl sa gen 10 zan ke lè m te pwogrese nan karyè mwen m t ap gen mwens pou m goumen, men mwen twouve m ap goumen plis pou kominote mwen an."

Ede Marissa Sèvi Plis Nouyòkè

Don ou ede manm pèsonèl tankou Marissa pandan y ap pote jistis nan chak minisipalite.

Donate Koulye a,