Sosyete Èd Legal

Yon Jou Nan Lavi

Sipòte ti biznis nan pwojè devlopman kominote a

Rolando ak kòlèg li yo nan Pwojè Devlopman Kominotè (CDP) li bay kliyan, ki se sitou moun ki gen koulè, fanm oswa imigran, zouti pou amelyore nivo vi yo epi sipòte fanmi yo.

Anpil kliyan CDP ka pa gen aksè a enfòmasyon yo bezwen pou yo kòmanse oswa kenbe yon biznis ki gen siksè, epi yon pati kle nan travay Rolando a se edike yo sou fason yo bati richès malgre obstak sa a. Pandan premye ane pandemi an, lè moun sa yo te frape espesyalman difisil, Rolando te òganize plis pase 50 fòmasyon kominotè nan lang angle ak panyòl pou ede pwopriyetè ti biznis yo navige dezòd yo te fè eksperyans apre pandemi an.

Bagay yo te tèlman okipe pandan pandemi an ke mwen pa janm sispann antre nan biwo a.

Rolando te revize anpil kontra lwaye pou asire ke kliyan li yo pa t ap pwofite epi li te konseye yo sou plan peman pou yo te kapab kenbe biznis yo louvri. Men kounye a, prèske twazan apre pandemi an te kòmanse, moun ki te antre nan akò yo toujou ap lite pou peye lwaye yo ansanm ak aryere lwaye yo ke yo te dakò ak yo.

Leidy Pagan, ansyen kliyan e kounye a pwopriyetè biznis pwospere, se jis yon egzanp poukisa edikasyon prevantif sa a tèlman enpòtan. Rolando te rankontre Leidy nan yon fòmasyon patnè kominotè ki te konsantre sou chwazi estrikti legal apwopriye pou yon ti biznis ak limite responsablite pèsonèl. Li te detaye etap sa yo ke yon nouvo pwopriyetè biznis bezwen pran apre ouvèti yo nan lòd yo pwoteje tèt yo ak byen yo.

Leidy te enfòme Rolando ke li te achte yon salon, men li pa t sèten si li te rate nenpòt etap. Desizyon li pou lonje men se te yon desizyon ki gen bon konprann. Rolando te revize kontra lwaye li epi li te jwenn li poko byen opere kòm yon sosyete. Gras a èd li, Leidy kapab kounye a opere biznis li nan yon fason ki konfòme ak lwa antrepriz ki egziste deja epi minimize responsablite li, ki enpòtan anpil pou ti biznis menm jan li se pou gwo kòporasyon. Rolando te eksplike ke kliyan li yo gen menm bezwen yo ke gwo kòporasyon yo fè men "pou antreprenè ti revni yo gen menm chans siksè ak lòt biznis yo, yo bezwen gen aksè a menm seri sèvis pwofesyonèl ak gwo kòporasyon yo. ”

Travay Rolando ak Pwojè Devlopman Kominotè a fè enpòtan anpil pou pwopriyetè ti biznis yo paske li pèmèt yo kòmanse biznis yo kòrèkteman epi kòmanse sou yon chemen soti nan povrete ak nan estabilite finansye.

Ede Rolando Sèvi Plis Nouyòkè

Don ou ede anplwaye yo tankou Rolando pandan y ap pote jistis nan chak minisipalite.

Donate Koulye a,