Sosyete Èd Legal
anmbègè

Fanmi, Vyolans Domestik ak Divòs

Nou reprezante sivivan vyolans domestik ak trafik moun epi nou bay moun sèvis legal nan tribinal fanmi ak pwosedi divòs.

Kijan Pou Jwenn Èd

Pou èd ak nenpòt nan pwoblèm ki anwo yo kontakte ekip nou an nan minisipalite w la:

Bronx
718-991-4758
Lendi - Vandredi 9 am - 5 pm

Brooklyn
718-422-2838
Dezyèm ak katriyèm Mèkredi chak mwa, 10 am – 12 pm ak 2 pm – 4 pm

Manhattan
212-426-3000
Lendi - Vandredi 9 am - 5 pm

Queens
718- 286-2450
Lendi, Mèkredi oswa Vandredi 9 am – 11 am

Staten Island
347-422-5333
Lendi - Vandredi 9 am - 5 pm

Zafè oswa kesyon konsènan reprezantasyon timoun yo ta dwe dirije a Ekip Pratik Dwa Jivenil yo nan minisipalite w la.

Bagay Enpòtan Pou Konnen

Sa ou dwe konnen sou demann divòs nan New York.

Plis Detay

Ki sa ou bezwen konnen sou Lòd Pwoteksyon.

Plis Detay

5 Bagay Ou Dwe Konnen Konsènan Sipò Timoun.

Plis Detay

Kondisyon ou ta ka tande

Sistèm jistis la ka akablan. Abitye ak kèk tèm legal ak akwonim ou ta ka tande tankou apèl, ajounman, petisyon, jiridiksyon, depozisyon, ak afidavi.

 • ajournement - Yon ranvwa tanporè nan yon ka jiskaske yon tan espesifye nan lavni.
 • Avoka - Yon moun ki admèt pou pratike lalwa ak otorize pou fè fonksyon legal kriminèl ak sivil nan non kliyan yo.
 • Grefye - Yon ofisyèl oswa anplwaye nan tribinal la ki kenbe dosye yo nan chak ka, epi bay dokiman woutin.
 • Kreyansye - Yon moun ki gen yon obligasyon paske li te bay yon bagay ki gen valè an echanj.
 • Gad - Swen, posesyon, ak kontwòl yon bagay oswa yon moun.
 • Akize - Nan yon zafè sivil, sa refere a moun yo te rele nan tribinal. Yo rele pati sa a "repondant" nan yon pwosedi rezime. Nan yon dosye kriminèl, ofisye tribinal yo ak avoka distri yo pral sèvi ak tèm sa a pou refere a yon moun yo akize de yon krim.
 • delenkans - Yon ofans oswa yon deli; yon move aksyon; Yon dèt oswa lòt obligasyon finansye sou peman an reta.
 • Swen adoptif - Yon sistenm kote yon timoun ap viv ak moun ki pa paran timoun nan epi pran swen l pou yon peryòd tan.
 • Jiridiksyon - Kapasite pou tribinal la deside ka a, ki baze sou kalite ka a.
 • Pwopriyetè - Yon lokatè pwopriyete reyèl; pwopriyetè a oswa moun ki posede yon byen nan tè oswa yon pwopriyete lokasyon, ki, nan yon echanj pou lwaye, lwe l bay yon lòt moun ke yo rekonèt kòm lokatè a.
 • Avoka - Yon moun ki gen travay se bay moun konsèy sou lalwa epi pale pou yo nan tribinal la.
 • Lien - Yon reklamasyon sou pwopriyete espesifik pou peman yon dèt.
 • Maintenance - Reparasyon ak antretyen nan lojman. OSWA Lajan oswa lòt sipò finansye yo bay yon konjwen nan yon aksyon divòs pou sipò separe li. Yo rele tou sipò pou konjwen oswa pansyon alimantè.
 • Minè - Yon timoun ki poko gen 18 an.
 • Mouvman - Yon demann bay tribinal la, anjeneral alekri, pou sekou anvan jijman an sou reklamasyon pati yo, oswa pou sekou diferan oswa adisyonèl apre desizyon jijman an.
 • notarye - Pou fè yon notè piblik sètifye otantisite yon siyati sou yon dokiman lè li siyen dokiman an epi mete pwòp so pa li.
 • Lòd Pwoteksyon - Yon òdonans tribinal ki mande pou yon moun rete yon distans sèten ak yon lòt moun, epi pafwa, pitit yo, kay, bèt kay, lekòl oswa travay.
 • Pati - Moun ki gen yon enterè dirèk nan yon zafè legal, tranzaksyon oswa pwosedi.
 • Petisyon - Nan pwosedi espesyal oswa rezime, yon papye tankou yon dokiman ki depoze nan tribinal epi ki remèt bay moun ki reponn yo, ki endike sa moun ki fè demann lan mande nan men tribinal la ak moun ki reponn yo.
 • Pleyan - Moun nan lajistis. Yo rele pati sa a "petisyonè" nan pwosedi rezime.
 • Sikonstans - Yon distri nan yon vil oswa vil defini pou rezon lapolis. Me osi refer avek en stasyon lapolis.
 • Pwosedi - Yon kalite pwosè. Pa egzanp: Nan Tribinal Lojman, yon pwosedi ki pa peman chèche lwaye ki anreta; yon pwosedi holdover chèche posesyon lokal la.
 • Sekirite Sosyal - Yon pwogram federal ki bay revni, asirans sante, ak lòt benefis.
 • Konvokasyon - Yon avi alekri yon pleyan te bay pati yo ke yo rele nan tribinal, ke yo dwe reponn nan yon tan espesifik.
 • TPS - Estati Pwoteksyon Tanporè. Ofri estati legal tanporè a sèten imigran Ozetazini ki pa ka retounen nan peyi yo akòz konfli ame ki kontinye, dezas natirèl, oswa lòt rezon ekstraòdinè.
 • USCIS - Sèvis Sitwayen ak Imigrasyon Etazini
 • Renonse - Volontèman abandone yon dwa. Egzanp yo enkli pa respekte kondisyon ki nan yon kontra, oswa espre abandone yon dwa legal tankou yon jijman rapid.