Sosyete Èd Legal

Nouvèl

Elizabeth Newton Onore pou Angajman anvè Jèn Nouyòkè yo

Elizabeth Newton, Legal Aid Society, yon Avoka Sipèvize nan Biwo Jijman Queens, se ane sa a ki resevwa Prim Stephanie E. Kupferman pou Jistis Jivenil ki soti nan Women's Bar Association of the State of New York (WBASNY).

Yo bay rekonpans sa a yon manm WBASNY ki te montre siksè eksepsyonèl nan zafè legal ki enplike jèn yo sou yon peryòd twazan oswa plis, kòm yon pwosekitè, konseye defans gadyen legal.

Pasyon Liz pou jistis sosyal nan non moun ki endijan yo te mennen li nan yon pakèt pozisyon enterè piblik. Apre li te gradye nan CUNY Law School, li te kòmanse karyè legal li nan Administrasyon pou Sèvis Timoun, pouswiv ka abi ak neglijans sou timoun nan Tribinal Fanmi.

Apre ACS, trajectoire li mennen l nan Legal Aid Society, Civil Practice kote li te reprezante lokatè nan Tribinal Lojman. Plizyè ane apre, li te chanje nan Pratik Defans Kriminèl kote li te reprezante plizyè milye Nouyòkè ki gen revni fèb, ki gen ladan delenkan jèn yo.

Newton aktif nan kominote legal la e souvan sèvi kòm volontè kòm yon Abit nan Smalls Claims Division nan Tribinal Sivil la nan Queens County.

Felisitasyon pou Liz, ki te onore nan yon seremoni byen bonè mwa sa a.