Sosyete Èd Legal
anmbègè

Nouvèl

LAS Secure Clemency pou Kliyan Michael Martin

Gouvènè Kathy Hochl te akòde Michael Martin grasa apre yon aplikasyon sou non li pa Biwo Apèl Kriminèl Legal Aid Society a.

Mesye Martin, ki gen 57 an, se yon imigran Giyàn e li se yon rezidan pèmanan legal Ozetazini depi 1990. Li abite New York ak ansyen sitwayen ameriken li ak papa veteran li, li pran swen, epi li pwòch ak. de sè li yo, yon pitit fi, yon pitit gason, yon bèlfi ak yon pitit pitit. Tout manm fanmi enpòtan Mesye Martin yo se sitwayen ameriken ki abite Ozetazini.

Mesye Martin te fè fas a depòtasyon tounen nan Giyàn baze sou yon kondanasyon 8 mas 1999 pou sote kosyon dezyèm degre pou li pa parèt nan tribinal nan yon sèl okazyon sou akizasyon ki pa gen rapò ak ki jan li te konplètman libere.

Mesye Martin kontan dèske Gouvènè a te ba li soulajman enpòtan sa a e li pa bezwen viv ankò nan pè pou l kite fanmi l ak kominote l dèyè.

“Nou kontan paske Gouvènè Hochul te bay kliyan nou an Michael Martin, ki kapab kounye a rete New York ak fanmi li ak kominote a san yo pa pè depòtasyon tounen nan Giyàn, yon peyi li te kite sa gen plis pase 30 ane,” te di Ted Hausman, Avoka sipèvize ak la Biwo Apèl Kriminèl.

"Jan nou te deklare anvan, revizyon klemans ak padon yo ta dwe fèt sou yon baz woule," li te kontinye. “Nou espere ke se kòmansman Gouvènè Hochul k ap pwolonje sekou enpòtan sa a pou anpil Nouyòkè ki merite sa.”