Sosyete Èd Legal
anmbègè

Nouvèl

Yo nonmen Twyla Carter nan lis New York City Power 100

Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif anchèf Legal Aid Society, te onore kòm yon pati nan Vil ak Eta a lis chak ane NYC Power 100.

NYC Power 100 mete aksan sou ofisyèl eli ak nonmen, PDG, lidè san bi likratif, chèf travayè yo, akademik, defansè, aktivis ak lòt moun k ap fòme politik atravè senk minisipalite yo.

Pandan manda Twyla a, avoka Legal Aid ak anplwaye yo te travay san pran souf pou defann Dwa Vil Nouyòk genyen Abri. Li apwopriye pou li onore sou lis jodi a ansanm ak Dave Giffen, Direktè Egzekitif nan Coalition for the Homeless.

Nan dènye ane a, Legal Aid te travay san pran souf tou pou pwoteje Nouyòkè ki nan prizon yo kont kondisyon deplorab yo sou Rikers Island epi li te jwenn viktwa enpòtan, ki gen ladan yon règleman ki pral asire pwoteksyon dantè pou plizyè milyon Nouyòkè ak lejislasyon ki pral otomatikman sele sèten dosye kondanasyon. , mete fen nan pinisyon tout tan pou anpil Nouyòkè ki merite.

Carter te travay san pran souf depi li te rantre nan òganizasyon an nan direksyon pou jwenn finansman ki nesesè pou ogmante siyifikativman salè debaz pou tout anplwaye yo.

Felisitasyon pou Twyla ak Dave; li lis konplè a isit la.