Sosyete Èd Legal
anmbègè

Nouvèl

Yo nonmen Twyla Carter nan lis Power 100 san bi likratif

Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Chèf Egzekitif Sosyete Èd Legal la te nonmen Vil ak Eta a Nonprofit Power 100 lis pou dezyèm ane a ranje.

Lis anyèl la rekonèt lidè enfliyan nan òganizasyon san bi likratif New York ki soti nan gouvènman an, defans, lojman, sèvis timoun, swen sante, sèvis imen, edikasyon, ak pi lwen.

Depi li te rantre nan Legal Aid, Carter te sipèvize viktwa enpòtan tankou yon antant ki pral asire pwoteksyon dantè pou dè milyon de Nouyòkè ak lejislasyon ki, yon fwa yo te siyen, pral asire koneksyon kontinyèl ant timoun ki nan swen adoptif ak fanmi ki fèt yo. Li te dirije travay Asistans Legal tou pou defann Dwa Vil Nouyòk pou genyen Abri ak pwoteje Nouyòkè ki nan prizon yo kont kondisyon deplorab yo sou Rikers Island.

Carter te travay san pran souf depi li te rantre nan òganizasyon an pou jwenn finansman ki nesesè pou ogmante siyifikativman salè debaz pou tout anplwaye yo pou asire Nouyòkè yo ki konte sou Asistans Legal yo kontinye gen aksè a reprezantasyon legal klas mondyal.

Felisitasyon pou Twyla, ki klase nimewo de sou lis ane sa a!