Sosyete Èd Legal

Nouvèl

LAS kondane desizyon Kou Siprèm nan ranvèse Roe v. Wade

Legal Aid Society ap denonse yon desizyon Tribinal Siprèm Etazini an Dobbs v. Òganizasyon Sante Fi Jackson, ki ranvèse bòn tè a Roe v Wade. Wade desizyon ki te fè avòtman legal nan tout peyi a.

"Sosyete Asistans Legal la kondane totalman desizyon jodi a pou ranvèse yon desizyon ki te lalwa pou prèske 50 ane epi ki pwoteje dwa moun debaz pou pèmèt moun pran pwòp desizyon yo konsènan sante repwodiktif yo epi kenbe otonomi kòporèl yo," li di yon deklarasyon. Èd Legal. "Nou deplore odas total Jij Kou Siprèm yo ki te vote pou ranvèse dwa avòtman pou plizyè milyon moun ansent atravè peyi a."

"Dezabiye moun yo nan dwa repwodiktif yo se pa pro-lavi - se pro-opresyon," deklarasyon an kontinye. “Desizyon sa a pral agrave inegalite rasyal yo epi li pral afekte kominote koulè ki pi vilnerab ak majinalize yo ki deja fè fas ak obstak pou swen sante yo. Fòse moun pou yo pote gwosès endezirab yo fini pral pouse fanmi yo pi fon nan povrete epi mete lavi moun ansent yo, anpil ladan yo se fanm BIPOC, an danje.”

"Antanke pi ansyen ak pi gwo òganizasyon defansè piblik nan New York, nou te wè premye men kijan kliyan nan prizon nou yo regilyèman refize aksè a swen sante nan detansyon ak prizon, ki gen ladan avòtman ak lòt dwa repwodiktif," deklarasyon an li. “Nou konnen enpak devastatè mank aksè a swen sante repwodiktif ak avòtman genyen sou kliyan nou yo ak fanmi yo. Nou kanpe ak tout moun ki afekte nan desizyon Tribinal Siprèm jodi a. Legal Aid Society pral kontinye eksplore wòl nou nan pouse kont demantèlman Tribinal la dwa sivil ak dwa moun nou yo.”