Sosyete Èd Legal

Nouvèl

Lorraine McEvilley Onore pou Defans Libète Libète

Lorraine McEvilley, Direktè a Inite Defans Revokasyon Libète Libète (PRDU) nan Legal Aid Society, te resevwa Jonathan E. Gradess Service of Justice Award, ke yo prezante bay moun ak òganizasyon ki te sipòte inikman New York State Defenders Association (NYSDA) ak kominote defansè a.

Atravè travay li nan PRDU Lorraine te yon defansè san pran souf pou dwa moun ki sijè a sipèvizyon libète libète ak moun ki te re-anprizone pou swadizan vyolasyon libète libète. Li te pataje ekspètiz li nan reprezantasyon libète libète ak NYSDA ak kominote defans piblik la atravè prezantasyon fòmasyon, resous pratik, ak konsiltasyon. Epi, depi promulgasyon an nan Mwens se plis, li te demontre yon angajman pou aplikasyon konplè lwa a ak entansyon ak lespri li.

Anplis responsablite li nan Legal Aid, Lorraine kounye a ap sèvi kòm manm nan Gwoup Travay Asosyasyon Bar Eta New York sou Refòm Libète Libète. Yon gradye nan SUNY Buffalo ak SUNY Buffalo School of Law, Lorraine te premye rantre nan Sosyete a kòm yon avoka anplwaye nan biwo defans kriminèl Queens la an 1989, epi an 1996 te travay kòm yon defansè piblik nan Arizona anvan li te retounen nan Sosyete a an 1999 kòm yon anplwaye. avoka nan biwo jijman defans kriminèl nou an nan Manhattan. Answit li te transfere nan Inite Defans Revokasyon Libète Libète a an 2005. An 2008, li te vin yon avoka sipèvize nan PRDU e li te yon manm enpòtan nan ekip la ki te ogmante plis nivo defans revokasyon libète libète a.