Sosyete Èd Legal
anmbègè

Nouvèl

LAS: Pwopozisyon Majistra a ta ka ogmante sanzabri nan lari

Sosyete Asistans Legal ak Kowalisyon pou Sanzabri yo opoze ak tout fòs demann Majistra Eric Adams te fè pou sispann dekrè konsantman ki bay dwa pou selibatè ki san kay nan vil Nouyòk genyen yon ebèjman.

Nan yon lèt bay tribinal la, òganizasyon yo eksplike ke pwopozisyon Majistra a pral “detwi pwoteksyon legal soubasman yo” ki te sèvi Nouyòkè ki te bezwen yo pandan plis pase karant ane.

Li avèti tou ke refize moun yo abri ta fòse Nouyòkè depi lontan ak imigran ki sot pase yo menm, dòmi nan espas piblik ak an sekirite: sou twotwa, nan pak, ak nan sistèm transpò piblik la, ogmante dramatikman kantite moun ki pa loje k ap viv nan lari, jan yo wè nan vil tankou San Francisco ak Los Angeles. 

Sanzabri an mas nan Vil Nouyòk se pa yon fenomèn ki sot pase a, ni se pa sèl fòt nan foul imigran ki sot pase yo. Pandan karant ane, Vil la te respekte obligasyon legal li genyen pou Dwa Abri kèlkeswa sa ogmantasyon sevè nan demann nan mobilize resous ki nesesè pou ede moun ki nan bezwen yo — resous ki toujou egziste jodi a. Gen anpil fason bon sans pou adrese sitiyasyon aktyèl la ke Legal Aid, Kowalisyon an ak lòt òganizasyon te fè konnen pandan yon ane.

“Kounye a, plis pase tout tan, li enpòtan pou nou respekte dispozisyon lwa enpòtan Vil Nouyòk sou Dwa a Abri pou asire sekirite ak byennèt plizyè milye Nouyòkè ki pa loje yo,” te deklare Adriene Holder, Avoka anchèf Pratik Sivil la. nan Legal Aid Society. “Administrasyon Adams pa dwe sèvi ak difikilte tanporè pou jistifye efase yon lwa ki te pwoteje Nouyòkè yo pou plizyè dizèn ane kont domaj san mezi e ki anpeche vil nou an sibi yon moun ki pa gen kay ki danjere nan lari yo.”