Sosyete Èd Legal

Pran pozisyon pou jistis

Sistèm nou an favorize moun ki gen lajan ak privilèj. Nou ap travay pou chanje sa. Kanpe avèk nou pou garanti aksè egal a jistis pou tout Nouyòkè yo.

Bay ak Don

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl pou plizyè milye Nouyòkè chak jou, sa ede moun jwenn dwa yo genyen pou lojman, manje, ak swen medikal pou tèt yo ak fanmi yo. Fè don sou Entènèt, oswa chèche lòt fason pou kanpe avèk nou.

Kijan Don Ou Ede

Donasyon ou dediktib sou taks ou a ede nou fè vwa tout Nouyòkè yo tèt. Men kèk nan sa sipò ou te ede nou reyalize ane pase.

32K +

Ka endividyèl ak zafè legal ki okipe pa Pratik Sivil nou an.

11K +

Kounye a, timoun ki gen laj lekòl yo gen aksè fyab sou Entènèt, apre yon antant ak vil la ki mande enstalasyon san fil nan 240 abri pou sanzabri.

$ 11.8M

Retounen rekonpans ak règleman pou kliyan Pratik Sivil yo.

Pro Bono Publico: Pou byen piblik la

Volontè yo ogmante volim, dimansyon ak enpak travay Legal Aid Society ap fè nan non kliyan atravè Vil Nouyòk. Chak ane, plis pase 4,000 volontè resevwa fòmasyon, sipèvizyon, ak konsèy, ki pèmèt yo bay plizyè milye kliyan asistans legal ki chanje lavi yo.

Aksyon Digital & Aktivis