Sosyete Èd Legal

Kanpay

Montre 9 rezilta.
#Mwens se plis

Mwens se plis Refòm Kondisyon

Lwa Less is More gen ladan kèk nan refòm libète pwovizwa ki pi gwo nan nasyon an.
Li piplis
#RightToCounsel

Tribinal Vil Nouyòk Dwe Limite Pwosedi Degèpisman

Legal Aid Society ap mande Biwo Administrasyon Tribinal Eta Nouyòk la pou limite kalandriye ka nan tribinal pou lojman pou asire ke Nouyòkè ki gen ti revni k ap fè fas ak degèpisman gen reprezantasyon legal.
Li piplis
#AssociatesCampaign

Kanpay Asosye 2022 la

Atravè konpetisyon amikal, asosye yo ak konpayi yo montre jenerozite kominote legal New York la lè yo ranmase lajan pou moun ki pi vilnerab yo nan vil nou an.
Li piplis
#Jistis Esansyèl

Jistis se esansyèl

New York kontinye montre rezistans li. Nou pwospere grasa sipò nou youn bay lòt ak kominote donatè nou yo.
Li piplis
#BayMaten

Bay Madi

Donatè jenere nou yo te pwouve ke yo angaje yo nan jistis pou tout Nouyòkè yo! Mèsi.
Li piplis
#PRP50

50 lane batay pou dwa prizonye yo

Pwojè Dwa Prizonye Sosyete Asistans Legal la te goumen san pran souf pou defann dwa ak lavi moun k ap mouri nan prizon ak prizon nou yo.
Li piplis
#AssociatesCampaign

Kanpay Asosye 2021 la

Kanpay Asosye anyèl la se youn nan pi gwo efò pou ranmase lajan Legal Aid Society ap fè. Chak ane, inisyativ sa a reprezante prèske yon tyè nan tout kontribisyon endividyèl yo fè nan sipò travay nou an.
Li piplis
#AssociatesCampaign

Kanpay Asosye 2020 la

Kanpay Asosye 2020 la te gen plis siksè nan listwa nou an. Mèsi a plis pase 1,800 zanmi, sipòtè, ak tout patnè kabinè avoka nou yo, ki te kontribye nan efò sa a.
Li piplis
#JistisNanChakBorough

Vin yon chanpyon

Fè yon kado chak mwa epi vin yon chanpyon jodi a! Kado ou a ede nou fè Vil Nouyòk yon pi bon plas pou tout Nouyòkè yo, yon sèl kliyan alafwa.
Li piplis