Sosyete Èd Legal

Jistis se esansyèl

New York kontinye avanse ak rezolisyon. Nou pwospere grasa sipò nou youn bay lòt ak kominote donatè nou yo. Lè w sipòte travay Legal Aid Society w ap pran yon angajman anvè Nouyòkè parèy ou yo. Join nou nan bay kado jistis egal a tout moun ki nan bezwen.

Bay Madi

Antre nan mouvman GivingTuesday le 29 novanm epi reimajine yon mond ki bati sou limanite pataje ak jenerozite radikal. Sipòte travay Legal Aid Society la ap defann moun ak fanmi ki nan bezwen, ak refòm sistèm pou fè vil nou an jis ak ekitab pou tout moun. Fè yon don epi anplifye mesaj nou an ak nou twous zouti medya sosyal.

Ki sipò w MAkes Posib 

Legal Aid Society se plis pase yon kabinè avoka pou moun ki bezwen reprezantasyon. Li se yon eleman endispansab nan estrikti legal, sosyal, ak ekonomik Vil Nouyòk — ak pasyon pou defann moun ak fanmi yo atravè yon varyete zafè sivil, defans kriminèl, ak dwa jivenil. Lè w sipòte travay Asistans Legal la, ou ede nou:

  • Rekipere salè pèdi pou travayè premye liy yo.
  • Asistans finansye pou sove lavi yon moun ki andikape.
  • Pwoteje dwa yon Nouyòkè TGNCNBI ki te fè eksperyans diskriminasyon.
  • Sekirize aksè debaz nan swen medikal pou yon moun ki nan prizon.
  • Konekte yon lokatè ak soulajman lwaye yo gen dwa a.

Rankontre anplwaye nou yo

Anplwaye nou yo ak avoka nou yo bay jistis nan chak minisipalite, yo travay san pran souf pou defann kliyan nou yo epi demonte baryè sistemik ki kache yo ki ka anpeche yo pwospere.

Travay Daequan Shane kòm yon Envestigatè nan Pratik Defans Kriminèl nou an asire ke avoka Èd Legal yo gen zouti ak kontèks kritik yo bezwen pou bay kliyan pi bon defans posib. Li plis sou travay li ak sou lòt moun nan ekip nou an isit la.

Ede Sipòte Nouyòkè yo

Don ou bay Kanpay #GivingTuesday nou an ede anplwaye nou yo pandan y ap pote jistis nan chak minisipalite.

Donate Koulye a,