Sosyete Èd Legal
anmbègè

Pro Bono & Opòtinite Volontè

Avoka, etidyan lalwa, ak lòt volontè travay an patenarya ak estaf Legal Aid Society yon fason pou elaji kapasite nou pou bay sèvis legal pou yon pi gwo kantite kliyan ak kominote yo.

Tout rekòmandasyon pro bono yo te tcheke pa avoka nou yo ak pwofesyonèl legal ki se ekspè nan domèn nan. Menm ekspè sa yo rete sou ka a pou bay konsèy ak konsèy nan tout reprezantasyon an.

Soti nan Anplwaye Pratik la Pro Bono

Nou tire fòs nan men ou

Ane pase a, plis pase 1,900 volontè te bay plis pase 190,000 èdtan asistans legal pou kliyan Legal Aid Society.

Men, pa gen okenn mezi ki ka byen mezire ki sa asistans pro bono vle di pou yon fanmi ki fè fas ak sanzabri, yon kliyan ki gen dwa vyole pa konduit ilegal lapolis, oswa yon timoun nan swen adoptif ki gen bezwen edikasyon yo pa satisfè.

Pandan plis pase 140 ane Sosyete Èd Legal la te travay ansanm ak ba prive a pou bay asistans legal ki chanje lavi epi bay “Jistis nan chak borough”.

Anplwaye Legal Aid Society's Pro Bono Practice se:

Beth Hofmeister, Avoka sipèvize
Rosemary Hare-Bey, Kowòdonatè Pro Bono
Ivanna Guerra, Administratè Pro Bono
Lou Sartori, Avoka anchèf

Tan ak talan

1,984

volontè

192,061

èdtan travay pro bono

2,421

zafè ki okipe pa volontè ak entèn yo

2023 Pro Bono Honor Roll

AIG
Amazon Sèvis Web
Cahill Gordon & Reindel LLP
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Covington & Burling LLP
Cravath, Swaine & Moore LLP
Davis Polk & Wardwell LLP
Debevoise & Plimpton LLP
Dechert LLP
DLA Piper
Fish & Richardson, PC

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Goldman Sachs & Co. LLC
Hughes Hubbard & Reed LLP
Kasowitz Benson Torres LLP
Kaufman Borgeest & Ryan LLP
Kostelanetz LLP
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
meta
Morrison & Foerster LLP
Patterson Belknap Webb & Tyler LLP
Pòl, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP

Petrillo Klein & Boxer LLP
Proskauer Rose LLP
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
Shearman & Sterling LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Stout
Stroock & Stroock & Lavan LLP
Sullivan & Cromwell LLP
Verizon
White & Case LLP
Willkie Farr & Gallagher LLP

2023

Onorab Jonathan Lippman Pro Bono Publico & Public Service Law Firm Award

Legal Aid Society fyè pou l rekonèt Dechert LLP pou angajman eksepsyonèl li bay òganizasyon ak kliyan nou yo. Sou lidèchip Manm Konsèy Asistans Legal ak Patnè Managing New York Mauricio España ansanm ak Patnè Pro Bono Suzanne (Suzie) Turner, avoka, asistan legal ak anplwaye administratif nan Dechert yo te yon patnè angaje ak anplwaye nou yo nan satisfè bezwen legal yo. moun ki gen mwens chans nan vil Nouyòk. Nan de ane ki sot pase yo Dechert te kontribye prèske 7,000 èdtan nan sèvis legal bay kliyan yo nan Legal Aid Society. Plizyè kantite anplwaye Dechert te bay kliyan asistans enpòtan yo nan chak domèn pratik Sosyete Asistans Legal yo enkli benefis piblik ak Pratik Sivil la, byennèt timoun ak Pratik Dwa Jivenil ak defans apèl ak Pratik Defans Kriminèl. Anba a se jis kèk egzanp ki demontre lajè angajman Dechert nan travay nou an.

Nan kòmansman ane sa a, Dechert, ansanm ak Legal Aid's Civil Law Reform Unit ak NYLAG te depoze Forest v. NYC – yon pwosè aksyon kolektif te pote akize ke Vil la pa t trete aplikasyon ak resètifikasyon pou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP) ak asistans lajan kach (CA) nan delè 30 jou lwa federal ak lwa eta a egzije. Avantaj federal ak eta sa yo esansyèl pou moun ki gen revni fèb yo achte manje ak lòt bezwen debaz yo. Reta pwosesis yo te lakòz dè dizèn de milye fanmi fè fas a enstabilite manje ak difikilte ki pa nesesè. Nan dat 30 jiyè, tribinal la te bay yon enjonksyon preliminè ki te egzije Vil la pou l respekte tout aplikasyon yo epi elimine aplikasyon anreta yo. 

Pandan plizyè ane NYC ak NYS te refize timoun yo yon plasman nan swen adoptif ak fanmi apwopriye kòm paran adoptif oswa adoptif. Nan mwa novanm 2021, Dechert, ansanm ak Inite Espesyal Litij ak Refòm Lwa pou Pratike Dwa Jivenil yo, te depoze BB kont Hochul. yon pwosè aksyon kolektif k ap chèche chanje politik la epi pèmèt timoun yo plase ak fanmi olye ke yo nan swen adoptif moun lòt nasyon. Malgre yon desizyon Tribinal Distrik ki pa favorab, Dechert kontinye travay ak JRP pou chèche fason pou adrese pwoblèm enpòtan sa a. 

Biwo Apèl Kriminèl Legal Aid la depi lontan konte sou asistans pro bono kabinè avoka pou pwoteje dwa kliyan ki vle konteste kondanasyon nan Tribinal Kriminèl ak Siprèm. Dènyèman, yon ekip avoka Dechert ki te dirije pa Partner Douglas Dunham, te jwenn yon santans vid pou yon kliyan Asistans Legal ki te kondane a yon tèm nan prizon a vi. Ekip la te diskite ke jistis jijman an ta dwe rekuse tèt li paske grefye prensipal li te deja sèvi kòm yon pwosekitè nan ka a. Divizyon Apèl la te dakò.

Legal Aid Society fyè pou l prezante Dechert ak prim Onorab Jonathan Lippman New York Pro Bono Publico & Public Service Law Firm Award 2023. Atravè angajman ekstraòdinè pro bono li anvè Legal Aid Society ak kliyan li yo, avoka, asistan legal yo ak anplwaye administratif Dechert LLP te montre klèman ke kabinè avoka a pataje objektif Jij Lippman pou “fè jistis egal pou tout moun pa sèlman yon ideyal, men yon bon bagay. reyalite."

2023

Prim Lidèchip Lalwa Enterè Piblik

Wesley R. Powell yo rekonèt pou kontribisyon ekstraòdinè li kòm yon avoka volontè, pou sipò konstan li nan Legal Aid Society ak kliyan li yo, ak kòm lidè nan pwogram eksepsyonèl pro bono Willkie a ak Prezidan Komite Pro Bono konpayi an. Travay Wes ansanm ak anplwaye Health Law Unit, LGBTQ Law & Policy Initiative ak Inite Refòm Lwa te afekte plizyè milye Nouyòkè ki pa gen pouvwa.
Nan 2018, Legal Aid ak yon ekip Willkie ki te dirije pa Wes te depoze Ciaramella kont Zucker, yon defi pou restriksyon New York genyen sou kouvèti Medicaid pou swen dantè ki nesesè sou plan medikal pou kanal rasin, kouwòn, ranplasman dan ak enplantasyon dantè. Nan 2020, Freshfields te rantre kòm ko-konseye sou ka a. An 2023 Depatman Sante Eta Eta New York te dakò ak yon Règleman ki pral bay jiska senk milyon Nouyòkè aksè a swen dantè Medicaid ki pa t kouvri anvan.

Sa a pa te premye litij Wes ki afekte aksè a tretman apwopriye pou benefisyè Medicaid nan New York. Wes ak Willkie te tou ko-konseye ak Legal Aid Society ak Sylvia Rivera Law Project sou Cruz kont Zucker, yon ka inogirasyon ki an 2016 lakoz bay moun k ap resevwa Medicaid transganr nan eta New York swen ki afime sèks. Wes te dirije ekip Willkie pro bono sou litij menm jan an ki te ede garanti pwoteksyon menm jan an nan plizyè eta adisyonèl.
Wes dènyèman te onore ak yon prim Chambers Diversity & Inclusion, Prim Jistis pou Tout moun Asosyasyon Bawo Eta New York epi li te dirije ekip yo rekonèt pou ekselans pro bono pa Fon Defans Legal ak Edikasyon Transganr ak Egalite Imigrasyon. Wes te deja onore ak Prim Pro Bono Publico Legal Aid sis fwa.

Nou fyè pou nou rekonèt Wes ak Prim Lidèchip Lalwa Enterè Piblik 2023 la epi salye devouman li nan misyon Legal Aid ke pèsonn pa ta dwe refize dwa a jistis egal.

Wesley R. Powell  Willkie Farr & Gallagher LLP