Sosyete Èd Legal

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Inite Defans Revokasyon Libète Libète

Pou plizyè milye Nouyòkè ki gen revni fèb ki te arete nan Rikers Island apre yo te akize de vyole kondisyonèl eta a ak sipèvizyon apre liberasyon an, Legal Aid Society kanpe pou kont li nan konesans, kapasite ak angajman li pou bay pi bon sèvis legal nan New York. Pwosedi revokasyon libète libète Eta a. Ki te fòme an 1972, Inite Defans Revokasyon Libète nan Legal Aid Society (PRDU) te vin premye inite devwe nan peyi a pou reprezante kliyan nan pwosedi revokasyon libète libète. 

Jodi a, 50 ane apre, Inite Defans Revokasyon Libète Libète a, atravè yon ekip devwe avoka, paralegal, envestigatè, ak travayè sosyal, reprezante plis pase 6000 libète pwovizwa chak ane ak objektif li te deklare pou diminye longè anprizònman yo sou Rikers Island, epi apre yo fin. liberasyon, ede kliyan libète libète nan kominote a pou evite vyolasyon ak re-anprizonasyon. Akòz travay PRDU a, kliyan yo jwenn yon gwo pousantaj retounen nan kominote a ki soti nan yo te retire manda libète libète yo oswa yo te retabli kliyan yo nan kominote a menm apre yon revokasyon akòz faktè atenuasyon konvenkan.

Kounye a, PRDU anplwaye yon ekip k ap wotasyon 21 avoka libète libète ki fòme nan tribinal nan tout Vil New York chak jou ki reprezante kliyan nan odyans rekonesans libète libète, odyans preliminè, ak odyans final revokasyon. Anplis de avoka anplwaye yo, sipèvizè avoka ki gen eksperyans sipèvize operasyon tribinal chak jou epi yo bay fòmasyon pou avoka anndan kay ak nan pi gwo kominote defans kriminèl sou reprezantasyon libète libète. PRDU gen tou yon avoka fòmasyon devwe.  

PRDU gen yon ekip avoka tou ki reprezante kliyan nan petisyon Habeas Corpus, chwazi Petisyon Atik 78, epi ki devlope ak okipe litij enpak ki enplike Depatman Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè Eta New York.

Mwens se plis Refòm Kondisyon

An 2021, PRDU te fè pati yon kowalisyon nan tout eta a ki te fè espresyon ak siksè Gouvènè Kathy Hochul pou l siyen Lwa Less Is More, lejislasyon ki refòme sistèm libète pwovizwa Eta a nèt.

Lwa Less Is More – ki te jwenn anpil sipò nan men defansè piblik yo, pwosekitè yo, defansè refòm jistis kriminèl yo, ak kominote yo ki afekte yo – refòme sistèm revokasyon libète libète Eta New York la lè li elimine anprizònman pou pifò vyolasyon minè ki pa kriminèl yo, ki egzije yon revizyon jidisyè rapid chaj vyolasyon libète pwovizwa, mete limit sou sanksyon revokasyon, epi bay yon chemen pou jwenn egzeyat nan sipèvizyon.

Nouvo lwa a pèmèt New York vire paj la sou yon sistèm revokasyon libète pwovizwa drakonyè ki te ede perpétuer anprizònman an mas pandan plizyè dizèn ane.

Enpak nou an

Avèk yon ekip legal fiks ak pèmanan, PRDU te gen anpil siksè nan jwenn liberasyon bonè ak eliminasyon libète pwovizwa pou kèk kliyan. Travay nou an te lakòz tou chanjman enpòtan nan règleman ak pwosedi tribinal nou pratike yo. Pa egzanp, nan mwa avril 2015, ekip òdonans nou an te jwenn yon viktwa nan Tribinal Apèl la ki te deklare ke konpetans legal se te yon egzijans Pwosesis Akò nan yon pwosedi vyolasyon kondisyonèl. Kounye a, desizyon enpòtan sa a pèmèt moun ki enkonpetan yo akize de vyolasyon libète pwovizwa resevwa tretman sante mantal olye ke yo nan prizon. Anplis de kalite travay legal enpòtan sa a, inite a kontinye depoze kontestasyon administratif ak fè lòt travay apèl nan non kliyan nou yo.

Kominote

Tou de PRDU ak lòt inite apre kondanasyon nan Legal Aid Society yo te elaji pou adrese kondisyon yo nan kominote yo ki afekte negativman konfòmite ak kondisyon libète yo. Ale pi devan, inite sa yo pral dedye anplwaye legal yo pou kenbe kliyan an ak ofisye libète pwovizwa yo kontakte ansyen anprizònman yo pou kontwole enpozisyon kondisyon yo ki pral souvan lakòz san nesesite yon pèt lojman oswa travay pou kliyan an. Pèt de estabilizasyon sosyal enpòtan sa yo souvan lakòz vyolasyon ak re-nan prizon. Travay preliminè nou an nan domèn re-antre sa a te deja avèk siksè evite anpil vyolasyon epi li te ede kliyan nou yo navige nan yon sistèm libète pwovizwa souvan difisil.

Resous adisyonèl

Kontak

Si w nan prizon sou yon vyolasyon libète pwovizwa Eta New York oswa si w gen enkyetid ke yo ka vyole w sou libète pwovizwa, tanpri kontakte PRDU nan 212-577-3500 lendi jiska vandredi 9 am - 5 pm