Sosyete Èd Legal
anmbègè

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Pwojè Dwa Prizonye yo

Pwojè Dwa Prizonye yo se yon gwo defansè kondisyon imen ak konstitisyonèl nan prizon Vil Nouyòk ak nan prizon Eta a. Pwojè a ap chèche demonte opresyon ak rasis sistèm prizon an nan pwoteje sekirite ak dwa moun debaz moun ki sibi li.

Kèk nan pwoblèm nou adrese yo enkli vyolans pa anplwaye koreksyonèl; pwoteksyon kont mal; refi swen medikal ak sante mantal; refi edikasyon; tretman pou moun LGBTQ+; ak diskriminasyon kont moun ki andikape. PRP angaje nan refòm lalwa ak aksyon kolektif litij dwa sivil pou chèche chanjman sistemik andedan prizon ak prizon epi avanse lwa ki gouvène anprizònman, epi defann pwoteksyon regilasyon ak lejislatif pou moun ki nan prizon yo.

Enpak nou an

Depi li te etabli an 1971, Pwojè Dwa Prizonye yo te nan premye litij ak defans pou amelyore kondisyon ak tretman moun ki nan prizon nan prizon Vil Nouyòk ak nan prizon Eta New York epi refòme lwa ki gouvène tretman moun yo pandan anprizònman yo. . Kèk nan reyalizasyon sa yo enkli:

Egzije lekòl pou jèn nan prizon
Pwosè PRP kont Depatman Edikasyon Vil Nouyòk pou bay jèn lekòl segondè yo nan prizon pou granmoun yo te lakòz ouvèti yon nouvo lekòl segondè sou Rikers Island ak yon transfòmasyon nan fason Vil la te bay edikasyon nan prizon yo.

Asire swen medikal desan
Litij swen medikal PRP nan plizyè prizon eta ak Rikers Island Infirmary te fikse estanda pou rès prizon ak sistèm prizon an. Nou te pote litij nan tout eta a tou konsènan tretman prizonye ki gen VIH yo, ki te lakòz amelyorasyon sibstansyèl nan swen VIH nan tout sistèm prizon an.

Amelyore sekirite ak kondisyon lavi nan prizon vil la
Apre revòlt Tombs yo nan kòmansman ane 1970 yo sou kondisyon prizonye yo, PRP te kòmanse yon pwogram litij pou fòse prizon Vil Nouyòk yo konfòme yo ak nòm konstitisyonèl desans. Litij sou kondisyon prizon PRP yo te lakòz fèmen ansyen “Tomb” yo ak inite lojman modilè ki te konstwi pandan boom nan prizon nan ane 1980 yo; estanda sanitasyon, vantilasyon ak ijyèn pou pwoteje sante; èkondisyone pou moun ki fèmen nan inite segregasyon pinitif 23 èdtan pa jou pou bese risk maladi ki gen rapò ak chalè; ak antretyen nan alam dife nan tout enstalasyon yo.

Remèd gwo twòp moun nan prizon vil la
PRP te reyisi mete fen nan pratik moun ki nan prizon doub selil yo nan selil ki fèt pou yon sèl moun epi li te jwenn lòd pou twòp moun ki kounye a enkòpore nan Estanda Minimòm Koreksyon Komisyon Konsèy Vil la.

Repare tretman sante mantal ki pa apwopriye
Atravè rezoud yon defi nan tout eta a pou swen sante mantal ki pa apwopriye nan sistèm prizon Eta New York la, PRP ak defansè yo te mande Eta New York pou yo revize pwogram tretman pou moun ki gen maladi mantal. Pwosè a te pote nouvo limit sou itilizasyon ak severite izole izole pou moun ki gen maladi mantal.

Prevni abi seksyèl nan prizon
PRP ap chèche pwoteje fanm ki nan prizon yo kont abi seksyèl pa anplwaye yo lè li ranfòse sipèvizyon ak responsablite. Nou te konseye nan de pwosè sistemik ki defye echèk New York pou pwoteje fanm ki nan prizon DOCCS kont abi seksyèl anplwaye koreksyonèl yo, ki gen ladan vyòl lafòs; te ede anpil fanm jwenn domaj pou abi yo ak asistans nan pro bono konsèy; epi pwomouvwa aktivman règleman pou pwoteje kont abi seksyèl, tankou lè w sèvi nan Komite Ekspè Depatman Jistis la sou règleman pou aplike Lwa sou Eliminasyon Vyòl nan Prison.

Limite itilizasyon twòp nan prizon poukont yo
Lè moun ki te kenbe nan prizon Vil la anvan jijman yo te sibi gwo prizon selilè ak ti tan soti nan ti selil yo ak kèk opòtinite pou fè egzèsis, PRP te jwenn lòd ak akò ki mande prizon yo bay aksè chak jou nan egzèsis deyò. Sa yo te vin enskri nan estanda minimòm Konsèy Koreksyon Vil Nouyòk la. Nou te reyisi goumen kont vyolasyon estanda sa yo nan tribinal, epi aktivman fè kanpay pou sispann izole ak izole nan prizon ak prizon.

Mete fen nan mete anchaj pandan nesans ak lòt pratik kontrent abizif
Litij PRP te mete jistis jistis ak limit medikal sou pratik kontrent douloure ki te kenbe moun ki te nan prizon nan prizon vil yo mete menon ak menòt nan dèyè pou jiska 14 èdtan alafwa pandan transpò ak kenbe pou compares tribinal. PRP te jwenn tou òdonans ki limite mete moun ki nan prizon yo te kenbe nan pawas sivil lopital yo, epi ki anpeche mete ansent fanm ansent yo te mennen nan lopital pou yo akouchman.

Politik ak defans
Nou angaje nan defans sibstansyèl pou enfòme politik piblik ki afekte lavi moun ki nan prizon. Nou te defann chanjman nan règleman Depatman Jistis ki mete ann aplikasyon Lwa sou Eliminasyon Kadejak nan Prizon ak revizyon lwa libète pwovizwa medikal eta a. Nou defann devan Konsèy Koreksyon Vil la, ki gen otorite regilasyon sou prizon vil yo. Nou gen tou yon pwogram wòdpòte defans ki pa litij pou moun ki nan gad nan vil la ak nan Eta a, ki ede yo jwenn swen medikal oswa sante mantal ki nesesè, asire yo mete yo nan gad pwoteksyon, epi nan anpil ka ba yo enfòmasyon yo bezwen pwoteje. pwòp dwa yo.

Afilyasyon

Mete fen nan prizon an solitè
Nou travay avèk Jails Action Coalition nan Eta New York ak Kanpay pou Altènativ pou Konfinasyon Izolasyon nan Eta New York nan yon efò pou limite itilizasyon izole oswa izole nan tou de sistèm yo.

Fèmen Rikers
Nou travay avèk defansè nan tout vil la ak nan komite konsiltatif gouvènman vil la pou avanse efò pou fèmen Rikers Island, epi fini ak kilti abi ak izolasyon ki karakterize koloni penal sa a.

Ka reprezantan

Asire sèvis sipò pou moun ki gen maladi mantal kenbe nan prizon eta a
Youn nan pwoblèm ki pi ijan ki anpeche siksè retounen apre anprizònman pou moun ki gen bezwen sante mantal grav se mank de lojman ak sèvis sante mantal ki baze sou kominote ak sipò. PRP ak ko-konseye Disability Rights New York ak Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP te defye pwoblèm sa a nan MG .v. Cuomo, yon ka sou non plizyè moun ki san kay ki gen maladi mantal grav ki te kenbe nan prizon eta New York apre dat yo lage yo paske yo bezwen lojman sante mantal nan kominote a lè yo lage, men pa gen okenn ki disponib. Pwosè a ap chèche yon enjonksyon ki mande Eta New York pou bay moun sa yo sèvis sipò yo bezwen.

Defi britalite prizon
Pandan plizyè dizèn ane, Pwojè Dwa Prizonye yo ap goumen pou mete fen nan britalite rampante ke anplwaye yo fè kont moun ki nan prizon nan prizon Vil Nouyòk epi mande refòm pou anpeche abi. Litij aksyon kolektif siksesif nou yo ki defye britalite anplwaye yo nan prizon endividyèl yo mennen nan yon desizyon enpòtan nan Sheppard kont Phoenix, te mete fen nan rèy laterè nan Inite Segregasyon Punitif Santral Vil Nouyòk la. Lè Vil la te echwe nan obligasyon li yo, PRP te pote litij aksyon kolektif nan tout sistèm nan Angle kont Toro, ki te revize règleman sou itilizasyon fòs ak siveyans kamera nan prizon yo. Lè pwoblèm fòs twòp la te pèsiste malgre règleman ak pwomès Depatman Koreksyon an, PRP te pote yon lòt fwa ankò tounen nan Tribinal federal la nan litij prensipal la nan.  Nunez kont Vil Nouyòk, ki te genyen yon lòd tribinal ratrapaj istorik konplè ki, si yo aplike kòmsadwa, ta dwe redwi siyifikativman abi fizik nan prizon Vil la. Kòm pwoblèm nan pa te rezoud, PRP kontinye kontwole epi reponn a reta nan britalite ak abi. Pou tout rapò ki soti nan monitè endepandan an, klike isit la.

Pwoteje moun transganr pandan anprizònman
Atravè angajman nan pwosesis planifikasyon vil la, anplwaye pwojè yo te jwe yon wòl enpòtan nan ede etabli yon Inite Lojman Transganr nan prizon Vil Nouyòk yo; nan batay pou kenbe inite a louvri devan Vil la menase pou fèmen li menmsi pa t gen okenn lojman altènatif ki an sekirite ki disponib; epi paske ensiste pou inite a rete nan prizon pou fanm olye pou gason. Ansanm ak Inite LGBTQ+ Legal Aid la ak lòt defansè yo, nou te konvenk Depatman Koreksyon ak Sipèvizyon Kominotè Eta New York (“DOCCS”) pou pèmèt moun transganr ki nan gad yo jwenn operasyon pou afime sèks yo. Nou menm tou nou te yon gwo defansè nan kreyasyon estanda nasyonal ak lokal pou Prevni Vyòl nan prizon. Sylvia Rivera Law Project te rekonèt anplwaye nou yo de fwa kòm dirijan defansè kominote transganr nan New York.

Li plis sou ka nou yo isit la.