Sosyete Èd Legal
anmbègè

Avanse Dwa LGBTQ+

Nou defann kominote LGBTQ+ New York yo, atravè Pratik Sivil, Defans Kriminèl, ak Dwa Jivenil yo, nan sal tribinal yo ak nan kominote yo, konbat diskriminasyon, asire aksè a swen sante, lojman, benefis ak dwa, epi ede moun ki afekte nan VIH/SIDA.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Yon jou nan lavi a

Defi Enjistis Sistemik Atravè Inite Lwa ak Politik LGBTQ+ la

Erin Beth Harrist te gen de semèn nan manda li kòm Avoka Sipèvize Inite Lwa ak Règleman LGBTQ+ nou an lè pandemi COVID-19 te sezi Vil Nouyòk. Lè pandemi an te lanse travay nou an non moun LGB ak TGNCNB yo, sitou nan prizon leta yo. Moun trans, espesyalman fanm trans koulè, yo patikilyèman sijè a chòk nan prizon, epi pandemi an te ajoute yon lòt kouch potansyèlman fatal nan yon sitiyasyon ki deja terib.

Erin Beth Harrist  Inite Lwa ak Politik LGBTQ+ 

Travay nou ak patnè yo

Moun TGNCNBI ap fè fas ak yon kriz nan prizon vil Nouyòk

Legal Aid Society ap mande lejislatè yo pou yo adopte Lwa GIRDS (Gender Identity Respè, Diyite, ak Sekirite) pou asire Nouyòkè TGNCNBI ki nan prizon yo gen aksè a dwa ak pwoteksyon fondamantal. Prizon ak sistèm prizon aktyèl la rann moun TGNCNBI yo envizib epi yo trè vilnerab a pi gwo malè abi ak neglijans.

KuntalSaha / Geti Imaj 

Pa chif yo

Anpil nan kliyan LGBTQ+ nou yo ki soti nan kominote ki gen ti revni ak kominote koulè yo souvan ap viv nan kafou plizyè opresyon. Travay nou an ede yo simonte obstak ki anpeche yo pwospere nan Vil Nouyòk.

71%

Sèvi ak non kòrèk yon timoun trans nan travay, lekòl, ak zanmi, ak lakay ou ka diminye sentòm depresyon yo a 71%.

100%

Nan 42 moun TGNCNBI yo te fè sondaj yo ki rapòte siviv vyolans seksyèl oswa asèlman seksyèl pandan yo te nan prizon nan Eta New York.

378K

Moun transganr ki elijib pou vote yo te fè fas ak baryè pou vote akòz kondisyon enskripsyon elektè yo ak lwa ID elektè yo.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè vilnerab, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou