Sosyete Èd Legal

Prevansyon Sanzabri ak Sove Kay

Nou travay pou prezève kay, anpeche degèpisman ak deplasman nan bay sèvis legal enpòtan. Atravè reprezantasyon dirèk ak efò refòm lalwa nou yo, nou ankouraje lojman ki an sante, ki estab, abòdab pou kliyan nou yo epi retire baryè sistemik ki kenbe moun yo bloke nan sik sanzabri yo.

 

 

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Yon jou nan lavi a

Konekte Kliyan ak Resous Esansyèl nan Pwogram Èd Lojman an

Antanke yon moun k ap okipe dosye paralegal, Jodi Almengor pase anpil tan ap travay dirèkteman ak kliyan nou yo nan Pwogram Èd Lojman an. Pwogram nan, ki baze nan Bronx, ofri èd pou kliyan ki nan katye ki an risk pou evite konsekans danjere deplasman yo soti lakay yo.

Jodi Almengor  Pwojè Èd Lojman 

Travay nou ak patnè yo

Defi diskriminasyon ki baze sou andikap nan abri pou sanzabri NYC yo

Nou te travay ak White & Case LLP pou pote Butler et al. kont Vil Nouyòk, yon ka aksyon kolektif federal ki defye diskriminasyon ki baze sou andikap nan sistèm abri vil la. Chak swa, gen prèske 60,000 moun k ap dòmi nan sistèm abri vil la—yon gwo pwopòsyon nan yo gen difikilte akòz yon andikap. Nou te jwenn yon antant ak Vil la nan non yon gwoup moun ki gen yon andikap epi ki kounye a ap viv nan yon abri, ki pral chèche abri alavni, oswa ki te eseye jwenn aksè nan abri nan oswa apre 14 me 2012.

Pa chif yo

Travay nou an ap chèche chanje dinamik pouvwa a, pou asire Nouyòkè yo gen aksè a abri ak lojman abòdab, epi lokatè yo gen resous yo bezwen pou yo defann dwa yo.

245

Degèpisman nan vil Nouyòk an 2021, konpare ak prèske 17,000 an 2019, gras ak travay defansè lokatè yo ki te mennen nan moratoryom degèpisman ki pi sevè nan nasyon an.

3 / 4

Fanmi yo reprezante twa ka nan popilasyon abri pou sanzabri yo.

77%

Kantite Nouyòkè ki sanzabri k ap dòmi chak swa nan abri minisipal yo kounye a se 77 pousan pi wo pase dizan pase sa.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè vilnerab, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou