Sosyete Èd Legal

Goumen pou Ekite Rasyal

New York se youn nan vil ki pi divèsifye nan peyi a. Nou mande jistis egal pou tout Nouyòkè—kèlkeswa ki moun yo ye oswa ki kote yo soti.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Enpak nou an

Yon Modèl Nasyonal pou Legalizasyon Marigwana

Lwa sou Règleman ak Taksasyon Marigwana inogirasyon New York la, yon lwa Legal Aid Society te ede elabore, te siyen an lwa an mas 2021. Pwojè lwa a bay yon modèl nasyonal sou fason pou chanje soti nan apwòch twòp pinitif nan jistis sosyal restoratif.

Lejislasyon an legalize itilizasyon Cannabis pèsonèl pou adilt yo epi li bese drastikman sanksyon pou itilizasyon ilegal, sa ki elimine anpil nan efè ki pi danjere e ki pi destriktif ki te karakterize pouswit marigwana moun New York ki te respekte lalwa. Li kreye ak kontwole yon mache legal pou lavant Cannabis ki asire ke revni ki soti nan lavant legal marigwana re-envesti nan kominote ki vize pa entèdiksyon.

Lwa a prevwa tou pou elimine otomatikman plizyè santèn milye kondanasyon ki gen rapò ak Cannabis, gran majorite ladan yo ki enplike moun Nwa ak Latinx, sa ki pèmèt yo avanse ak lavi yo san yo pa ankonbre pa eritaj dezas Lagè kont Dwòg la.

Travay nou ak patnè yo

Defi Diskriminasyon Pwopriyetè

Cahill Gordon & Reindel LLP te ko-konseye yon pwosè aksyon kolektif ki te depoze pou konteste swadizan diskriminasyon yon pwopriyetè Brooklyn te fè sou lokatè Latino yo ak déréglementation fwod nan apatman lwaye estabilize nan de bilding nan Sunset Park.

Travay eksepsyonèl Cahill te mennen nan yon règleman ki te fòse pwopriyetè a re-reglemante plis pase 60 apatman nan de bilding, jwenn yon nouvo konpayi jesyon epi evite angaje nan yon pakèt konpòtman diskriminatwa.

Altagracia Tejada  Aksyon Kolektif Pleyan  

Pa chif yo

Travay nou an touche lavi gwoup ki pi prive yo nan vil Nouyòk, epi pouse sosyete nou an pi pre ekite rasyal atravè reprezantasyon endividyèl ak sistemik ak defans kont rasis.

87%

Kliyan Pratik Sivil la sèvi yo idantifye kòm BIPOC.

XN +%

Nan kliyan Pratik Defans Kriminèl la sèvi yo idantifye kòm BIPOC.

XN +%

Nouyòkè ki nan prizon yo idantifye kòm moun ki pa blan.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè vilnerab, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou