Sosyete Èd Legal
anmbègè

Goumen pou Ekite Rasyal

New York se youn nan vil ki pi divèsifye nan peyi a. Nou mande jistis egal pou tout Nouyòkè—kèlkeswa ki moun yo ye oswa ki kote yo soti.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Travay nou ak patnè

Travay pou fini ak sistèm esklavaj prizon New York la

Legal Aid Society fè pati yon kowalisyon nan tout eta a k ap sipòte pakè 13yèm Pwojè lwa Forward ki ta aboli esklavaj san okenn eksepsyon nan konstitisyon New York la epi pwolonje pwoteksyon travayè yo bay Nouyòkè ki nan prizon yo.

Enpak nou an

Mete dosye a dwat pou Jèn New York yo

Set The Records Straight se yon pwojè ki fèt pou asire ke dosye ki gen rapò ak arestasyon delenkans jivenil yo trete konfidansyèlman e ke jèn yo arete pou delenkans jivenil pa fè fas a diskriminasyon ilegal.

Yo estime ke plis pase 400,000 jèn yo te arete nan Vil Nouyòk depi 2006. Anpil nan moun sa yo fè fas ak baryè pita nan travay, edikasyon, lojman, ak lòt opòtinite kòm rezilta dosye jivenil yo.

Pa chif yo

Travay nou an touche lavi gwoup ki pi prive yo nan vil Nouyòk, epi pouse sosyete nou an pi pre ekite rasyal atravè reprezantasyon endividyèl ak sistemik ak defans kont rasis.

87%

Kliyan Pratik Sivil la sèvi yo idantifye kòm BIPOC.

XN +%

Nan kliyan Pratik Defans Kriminèl la sèvi yo idantifye kòm BIPOC.

XN +%

Nouyòkè ki nan prizon yo idantifye kòm moun ki pa blan.

Fè yon enpak siyifikatif

Legal Aid Society chanje lavi kliyan nou yo ak èd sipòtè jenere nou yo.

Sipòte travay nou an