Sosyete Èd Legal
anmbègè

Sal pou laprès

Pou kesyon laprès, kontakte:

Redmond J. Haskins
Direktè Relasyon Medya
Sosyete Èd Legal la
929.441.2384
rhaskins@legal-aid.org

Kominike pou laprès ak deklarasyon aktyèl yo:

avril

04/19/24 LAS Repons a Repons Vil la nan Litij sou Refòm CityFHEPS, Ekspansyon
04/18/24 LAS Statement on NYC Rent Guidelines Board's Price Index, Rapò Sondaj Ipotèk
04/18/24 LAS Depoze Pwosè pou Chèche Nominasyon Administratè Prive pou Kouri Bilding
04/17/24 Renouvle 'Bale' Bidjè Eta New York nan Fon IOLA Ta Dezas
04/16/24 Defansè yo mande pou adopte lwa pou mete fen nan entèdiksyon pou tout lavi sou sèvis jiri yo
04/16/24 LAS depoze yon pwosè kont pwopriyetè bilding ki gen plis pase 600 vyolasyon
04/15/24 Konsiltatif: Defansè yo mande Albany pou l pase yon lwa pou mete fen nan entèdiksyon sou sèvis jiri
04/13/24 Deklarasyon LAS an repons a Negosyasyon Lojman nan Bidjè NYS FY25
04/12/24 Defann Desizyon pou Retabli Fudnign nan Komisyon Dwa Moun Vil Nouyòk
04/11/24 Deklarasyon LAS sou Etid Revni ak Abòdab 2024 Komisyon Konsèy Gid Lwaye Vil Nouyòk la
04/09/24 LAS Soumèt Kòmantè sou Règleman ki Echwe pou Pwoteje Benefis pou Timoun nan Adopsyon
04/08/24 LAS Kondane Règleman Pwopoze pou Refize Timoun Adoptè Benefis Enfimite Sekirite Sosyal
04/04/24 Lokatè Maimonid yo, Eli yo, Defansè yo rele pou yo sispann degèpisman an mas
04/04/24 Konsiltatif: Lokatè Maimonid yo, Eli pou Fè Konferans Laprès pou Sispann Degèpisman Mass
04/04/23 DOC ak DOE pa bay Edikasyon segondè obligatwa pou jèn ki nan prizon yo
04/03/24 LAS Kondane Eta Nouyòk paske li refize vizit yo, li fèmen moun ki nan prizon pou Eclipse
04/02/24 Defansè yo mande pou yon Odyans sou Aksè Nouyòkè ki nan prizon yo nan Bilten vòt la
04/02/24 Konsiltatif: Defansè yo rele pou Odyans sou Aksè Nouyòkè ki nan prizon yo nan Bilten vòt la

Mas

03/29/24 LAS, ALAA Rele Albany pou Ogmante Asistans Prè Elèv
03/28/24 Deklarasyon LAS an repons a Nouvo Pilòt Sistèm Deteksyon Zam Metro Vil la
03/28/24 Deklarasyon LAS sou Etid Revni ak Depans 2024 Komisyon Konsèy Gid Lwaye Vil Nouyòk la
03/27/24 Deklarasyon LAS sou Repons Vil la nan Litij sou Refòm CityFHEPS ak Lwa Agrandisman
03/26/24 Deklarasyon Konjwen Defansè yo sou Pwosè Ki Sipoze Abi Seksyèl sou Rikers Island
03/25/24 LAS, ALAA rele Albany pou Asire Bidjè a Ogmante Asistans Prè Elèv
03/23/24 Videyo: Lokatè Bronx yo rapòte lapli k ap koule nan Lobb lay
03/22/24 LAS mande Adams pou l kenbe kominote yo an sekirite lè li retabli finansman
03/21/24 Òganizasyon Sèvis Legal yo mande pou lejislatè yo pou yo rejte bale pou $234 milyon dola nan finansman
03/21/24 LAS Depoze Mosyon pou Rekòmande nan Ka Degèpisman Mass Lopital Maimonid
03/19/24 LAS pibliye lis manm NYPD yo ki pi site nan pwosè, ak pi gwo peman
03/15/24 LAS te anonse yon antant nan Callahan v.
03/15/24 Defansè yo rele Komisyon Dwa Moun Vil Nouyòk pou Retabli Finansman
03/15/24 LAS Sekirize Règleman Landmark sou Aksè a Bon Lwaye Kritik
03/15/24 Konsiltatif: LAS pou Parèt nan Tribinal sou Dosye Dwa pou Abri
03/14/24 LAS, ALAA Louye Lejislati pou Priyorite Lejislasyon pou Ogmante Asistans Prè Elèv
03/14/24 Lokatè East Harlem yo anonse yon pwosè kont youn nan pi move pwopriyetè vil Nouyòk
03/14/24 Konsiltatif: Defansè yo rasanble pou sove Komisyon Dwa Moun Vil Nouyòk 
03/14/24 Defansè yo kondane deplwaman Gad Nasyonal, Lapolis Eta a nan Sistèm Tren Vil Nouyòk 
03/14/24 LAS Anonse Tour Otobis Spring Mobile Justice pou rankontre Nouyòkè nan Kominote yo
03/14/24 Konsiltatif: Konferans pou laprès ki opoze Plan Sekirite Gouvènè a pou Sistèm Tren
03/14/24 Konsiltatif: Lokatè East Harlem ki di ke pwopriyetè te vòlè depo sekirite yo
03/13/24 Deklarasyon LAS sou Pwopozisyon Bidjè Sena ak Asanble a
03/12/24 Defansè Transparans mande Lejislati ak Gouvènè pou Ranfòse FOIL
03/12/24 LAS Sekirize Tribinal Apèl Federal la nan De Final De Ka Lalwa sou Estabilizasyon Lwaye
03/12/24 35 DA, Defansè Piblik, Plis Sipò Lejislasyon pou Ogmante Èd Prè Elèv
03/11/24 LAS, ALAA Louye Lejislasyon DALF Sena Eta Nouyòk la
03/11/24 Founisè Avoka pou Timoun yo pibliye liv Blan sou Tribinal Fanmi an Kriz
03/08/24 Òganizasyon Dwa Sivil yo reponn ak Plan Angajman Kominotè
03/06/24 Òganizasyon Defans Travayè Dekri Priyorite Bidjè Yon Kay
03/05/24 Pwosè LAS Kont Pwopriyetè Tax-Delinquent Bronx Building
03/05/24 Konsiltatif: Anons sou Bronx Building ak istwa neglijans ki dire plizyè dizèn ane
03/04/24 Deklarasyon LAS sou Adams Reducing Cash Assistance, SNAP Backlogs
03/01/24 LAS mande NYPD pou l respekte kondisyon yo te dakò nan Règleman Pwotestasyon an
03/01/24 Dènye rapò ki soti nan Rikers Monitor reflete NYC DOC kontinye pa-konfòmite

Fevriye

02/29/24 Peman sou swadizan move konduit NYPD pou 2023 rive prèske $115 milyon
02/27/24 Defansè Piblik Vil Nouyòk yo reponn apèl Majistra a pou l modifye Lwa sou Detenasyon Vil Nouyòk la
02/26/24 Plis pase 600 Avoka mande Albany pou l adopte lwa pou ogmante èd pou prè elèv yo.
02/21/24 Deklarasyon LAS sou Mosyon Konsèy Vil Nouyòk pou Entèvni sou Litij FHEPS Vil la
02/20/24 Deklarasyon LAS sou Desizyon SCOTUS Kite Lwa sou Estabilizasyon Lwaye NY Entak
02/16/24 Kominote Sèvis Legal Sivil bat bravo pou sipò finansman Gouvènè a
02/14/24 LAS lajistis pou fòse Adams pou li konplètman aplike refòm CityFHEPS, ekspansyon
02/13/24 Kowalisyon #Right2RemainSilent òganize yon jounen defans nan Albany
02/13/24 Koalisyon Prizon Vil Nouyòk yo òganize yon rasanbleman pou sipòte aksè moun ki nan prizon yo nan biwo vòt yo.
02/13/24 LAS Depoze Pwosè Sous Diskriminasyon Revni Kont Pwopriyetè Vil Nouyòk yo
02/13/24 NYIFUP Kondane Atak sou Sanctuaire ak Lwa Detenasyon Vil Nouyòk yo
02/13/24 Konsiltatif: Kowalisyon #Right2RemainSilent pou òganize jounen advocacy jodi a nan Albany
02/12/24 Konsiltatif: Rasanbleman pou sipòte Aksè Nouyòkè ki nan prizon yo nan biwo vòt yo
02/07/24 Tribinal Apwouve Revizyon Pratik Pwotestasyon NYPD
02/05/24 Diferans nan Salè ap mennen yon Kriz Travay nan Sèvis Legal Sivil New York
02/05/24 LAS depoze yon pwosè kont vil ak pwopriyetè bilding Bronx ki te kraze
02/05/24 Konsiltatif: Lokatè yo nan bilding Bronx ki tonbe pou fè anons
02/01/24 Deklarasyon LAS sou NYPD Subway Robot No longer Patroling Subway Station

Janvye

01/30/24 LAS felisite Konsèy Vil Nouyòk la pou l anile Majistra Adams Veto sou Lwa Konbyen Stop
01/25/24 Pwosè kont NYSDOL sou non travayè swen nan kay 24 sou XNUMX ap avanse
01/24/24 LAS Depoze Amicus Brief pou sipòte Pleyan ki sibi twonpe Lapolis
01/19/24 Kominote Denonse Majistra poutèt li mete veto sou Int 549A pou mete fen nan prizon an
01/19/24 LAS Kondane Majistra Adams paske li mete veto sou Lwa Konbyen Arè
01/18/24 Konsiltatif: Eksonasyon Kliyan LAS Steven Ruffin
01/16/24 Deklarasyon LAS sou Devwale Bidjè 2025 pou Ane Fiskal Vil Eta a
01/11/24 Done: City Marshals Egzekite 11,973 Degèpisman an 2023
01/09/24 LAS Reponn a Diskou Gouvènè Hochul sou Eta 2024 la
01/09/24 Deklarasyon LAS sou vil la k ap evakye fanmi ki gen timoun ki soti nan Floyd Bennett Field
01/09/24 Deklarasyon LAS sou NYC DOI Report on PATH Intake Issues
01/09/24 LAS Anonse Entansyon pou Depoze Litij pou Enplimante Refòm CityFHEPS
01/08/24 Defansè Piblik Vil Nouyòk yo pibliye priyorite lejislatif 2024 pou tout eta a
01/04/24 LAS te pibliye priyorite lejislatif pou 2024 pou timoun nan tout eta a, règleman sou fanmi yo
01/02/24 LAS pibliye priyorite lejislatif sèvis legal sivil nan tout eta 2024

Desanm

12/22/23 Deklarasyon LAS sou Gouvènè Siyen Lejislasyon ki entèdi "Frankensteining"
12/22/23 Deklarasyon LAS sou rapò BOC sou dife ki te fèt sou Rikers Island
12/22/23 LAS felisite yo akòde padon pou Kayode Oseni, kliyan ki an risk pou yo depòtasyon
12/22/23 Defansè Piblik Vil Nouyòk yo mande lejislatè federal yo pou yo rejte efò pou refòm nan imigrasyon
12/21/23 Defansè yo bat bravo pou Konsèy Vil Nouyòk adopte Lwa sou Chans Ekitab pou Lojman
12/20/23 Defann Konsèy vil Laud pou li te pase 549A pou mete fen nan prizon an
12/20/23 Konsèy vil la pran aksyon istorik lè li adopte Lwa sou Chans Ekitab pou Lojman
12/20/23 Kowalisyon #Right2RemainSilent felisite Konsèy vil la paske li te pase rezolisyon an nan sipò
12/20/23 LAS mande Majistra Adams pou l siyen Lwa Konbyen Arè
12/19/23 LAS Depoze Mosyon Mepri kont Vil la poutèt li pa bay SNAP, Asistans Lajan Kach
12/19/23 Deklarasyon LAS sou rezolisyon yo te adopte pa ALAA, UAW Lokal 2325
12/18/23 Defansè yo rele Konsèy Vil Nouyòk pou l adopte Lwa sou Chans Ekitab pou Lojman
12/18/23 LAS mande Gouvènè a pou l pran aksyon sou plizyè santèn aplikasyon pou Clemency ki annatant
12/15/23 LAS felisite rezilta vòt yo sou rezidan NYCHA ki rantre nan Preservation Trust
12/14/23 Deklarasyon Avoka Pleyan yo nan Nunez v. Vil New York
12/14/23 Deklarasyon LAS sou Pwoblèm Entegrite ki enplike Biwo Egzaminatè Medikal anchèf vil Nouyòk
12/14/23 LAS Louye Desizyon ki Defann Lwa Dekouvèt Bon Sans New York yo
12/14/23 361 Avoka, Defansè yo rele Gouvènè Hochul pou l siyen Pwojè lwa pou dispans pou apèl la vin lwa.
12/13/23 LAS mande Gouvènè Hochul pou l siyen Lwa sou Challenging Wrongful Convictions Act
12/13/23 LAS mande Gouvènè pou l siyen yon lwa pou pi byen enfòme imigran yo sou risk depòtasyon yo
12/13/23 Òganizasyon yo rele pou yo pase pwojè lwa ki garanti Jèn Nouyòkè yo gen aksè a yon avoka
12/12/23 LAS, RHI Konkli Dezyèm Anyèl Seri Fòmasyon Anbasadè Konnen Dwa Ou
12/12/23 Fanmi, Defansè Kondane Veto Gouvènè a sou Lwa sou Konsèvasyon Bon Fanmi yo
12/11/23 LAS, RHI Pou òganize Final Atelye nan Seri Fòmasyon Anbasadè Konnen Dwa Ou yo
12/08/23 Defann viktwa nan yon pwosè ki defi Koleksyon dèt abizif
12/08/23 Deklarasyon LAS sou Randevou Lynelle Maginley-Liddie
12/07/23 LAS Rele Avoka Distri yo pou yo fè yon Odit konplè sou Seksyon NYPD Latent Print
12/05/23 Defansè yo rasanble nan NYC, Albany pou sove dwa legal pou jwenn abri
12/04/23 Konsiltatif: Rasanbleman nan vil Nouyòk ak Albany pou defann dwa pou yo jwenn abri

Vizite wèbsayt nou nan achiv pou laprès pou pi gran piblikasyon ak deklarasyon.