Sosyete Èd Legal

Pratik Dwa Jivenil yo

Legal Aid Society asire sante ak byennèt timoun Vil Nouyòk nan tribinal ak kominote yo. Pandan plis pase 50 ane, Pratik Dwa Jivenil la te defann avèk obstination dwa, bezwen, ak enterè 90 pousan timoun ki parèt nan Tribinal Lafanmi nan Vil Nouyòk sou zafè Byenèt Timoun, Dwa Paran, PINS, ak zafè Delikans Jivenil.

Juvenile Rights Practice espesyalize nan satisfè bezwen legal inik popilasyon sa a, ak plis pase 200 ekspè k ap travay ak plis pase 34,000 timoun chak ane pou adrese ka twomatik ak emosyonèl ki afekte kliyan nou yo ak fanmi yo. Antanke konfidan ak defansè ou fè konfyans, avoka nou yo pou timoun, travayè sosyal, paralegal, ak envestigatè yo bay yon reprezantasyon konplè pandan y ap navige plizyè sistèm ak defi ki afekte kliyan nou yo.

Anplis reprezantasyon dirèk kliyan, nou kontinye fè patenarya ak kabinè avoka pou mennen litij enpak ki vize abi nan tout sistèm nan jistis jivenil, byennèt timoun, ak sistèm edikasyon. Atravè efò nou pou defann dwa, bezwen, ak enterè kliyan nou yo, nou mennen chanjman sistemik ak refòm politik nan New York.