कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

2005

जमिन्दारहरूलाई सेक्शन 8 सब्सिडीहरू स्वीकार गर्न आवश्यक छ

कानूनी सहायता समाजले भाडा-स्थिर जग्गा मालिकहरूले भाँडा-स्थिर भाडामा लिनेहरूबाट संघीय "खण्ड 8" भाडा अनुदानहरू स्वीकार गर्न जारी राख्न आवश्यक छ र यस संघीय अनुदान कार्यक्रमबाट बाहिर निस्कने अनुमति छैन भनी पुनरावेदन आदेश प्राप्त गर्दछ।